UVJETI I ODREDBE PRUŽANJA USLUGE „GONET.TV

davatelj usluge

goNET s.r.o.
ID 26822580, sa sjedištem u Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, Češka

1. Uvodne odredbe

1.1 Ovi uvjeti poslovanja za pružanje usluge "goNET.TV" reguliraju odnos između davatelja usluga, koji se sastoji u pružanju preuzetog televizijskog emitiranja putem posebnih prijenosnih sustava (putem elektroničke komunikacijske mreže koja koristi IPTV tehnologiju) u smislu članka 2. st. b) Član. broj 231/2001 zb. o radu radijskog i televizijskog emitiranja te uslugama vezanim uz pružanje primljenog televizijskog emitiranja i krajnjem korisniku tih usluga.

1.2 Ovi su uvjeti sastavni dio Ugovora o pružanju primljenog televizijskog emitiranja putem elektroničke komunikacijske mreže i pružanju srodne opreme, koju Davatelj zaključuje s Krajnjim korisnikom, a davatelj usluge može ih mijenjati tijekom trajanja ugovora samo u skladu s člankom 10.4. Trenutni tekst ovih Uvjeta primit će Krajnji korisnik nakon zaključenja Ugovora, dok je i dalje dostupan na web stranici.

2. Tumačenje pojmova

2.1 Termini s velikim slovima u ovim Uvjetima tumačit će se u svrhe ovih Uvjeta kako slijedi.

2.1.1 Aplikacija - aplikacija je namijenjena podržanim uređajima koje Davatelj pruža korisnicima u svrhu korištenja Usluge i njene instalacije na podržane uređaje. Aplikacija je dostupna za vrste podržanih uređaja navedene na web stranici davatelja usluga;

2.1.2 Cjenik - cjenik Usluga i najamnina za pružanje usluge goNET.TV BOX čija je trenutna verzija dodatak Ugovoru i dostupna je na web stranici;

2.1.3 goNET.TV BOX - uređaj koji Korisniku pruža Davatelj u svrhu gledanja primljene televizijske emisije putem televizora spojenog na Internet, s operativnim sustavom Android, koji također omogućuje korištenje dodatnih usluga;

2.1.4 Građanski zakonik - Zakon br. 89/2012, Građanski zakonik, kako je izmijenjen i dopunjen;

2.1.5 Narudžba - usluge elektroničke narudžbe koje se sastoje od pravilnog i cjelovitog popunjavanja elektroničkog obrasca za narudžbu dostupnog na web stranici i slanja Davatelju;

2.1.6 Partner - operater elektroničkih komunikacijskih mreža prema posebnom zakonu, pružajući internetsku vezu određenom krugu korisnika koji na temeljusporazuma s Davateljem ima pravo ponuditi tim korisnicima upotrebu Usluge putem njenog povezivanja i posredovati u zaključivanju Ugovora između Davatelja i tih korisnika;

2.1.7 Uvjeti - ovi Uvjeti poslovanja za pružanje usluge "goNET.TV", dostupni na web stranici i dani u pisanom obliku korisniku nakon zaključenja Ugovora;

2.1.8 Davatelj- tvrtka goNET s.r.o., ID 26822580, sa sjedištem na adresi Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, Češka, upisana u Trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Ostravi, odjeljak C, uložak 25849;

2.1.9 Usluga - usluga "goNET.TV", koja se sastoji od pružanja mogućnosti gledanja primljenog televizijskog emitiranja od strane Davatelja putem Interneta uz pomoć goNET.TV BOX-a koji pruža Davatelj ili uz pomoć terminalne opreme Korisnika;

2.1.10 Ugovor - ugovor o pružanju usluge "goNET.TV", sklopljen između Davatelja i Korisnika u pisanom ili elektroničkom obliku, čiji dio čine ovi Uvjeti; Ugovor se može sklopiti s Davateljem putem Partnera;

2.1.11 Korisnik - krajnji korisnik Usluge koji je sklopio Ugovor s Davateljem; u slučaju da je Korisnik fizička osoba koja djeluje na zaključenje Ugovora izvan opsega svojih poslovnih aktivnosti ili izvan opsega neovisnog obavljanja svoje profesije, Korisnik je potrošač u smislu članka 419. Građanskog zakonika;

2.1.12 Korisničko sučelje - internetsko sučelje dostupno putem web stranice na temelju unosa korisničkog imena i lozinke, omogućujući Korisniku upravljanje uslugom;

2.1.13 Emitiranje. - preuzeto televizijsko emitiranje koje pruža Davatelj u okviru Usluge, što odgovara definiciji prema § 2. stavku 1. točki. b) Zakona, u programskoj strukturi koju nudi Davatelj;

2.1.14 Web stranica - web stranica Davatelja s ponudom Usluge i pristupom korisničkom sučelju, dostupna pod domenom "gonet.tv/hr";

2.1.15 Zakon - Zakon br. 231/2001 o radu radio i televizijskog programa i o izmjenama i dopunama drugih zakona, izmijenjenih i dopunjenih.

2.1.16 Zainteresirana strana - osoba koja je izrazila interes za korištenje Usluga koje nudi Davatelj.

3. Opis i osnovni dijelovi Usluge

3.1 Usluga se sastoji u tome da se korisnicima pruži mogućnost gledanja primljenog televizijskog prijenosa u skladu s programskom ponudom davatelja putem elektroničkih komunikacijskih mreža koje pružatelj ne pruža. Usluga je dostupna u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj I Hrvatskoj.

3.2. U smislu § 2. stavka 1. b) Zakona prihvat emitiranja izvornih radijskih i televizijskih programa ili njihovih bitnih dijelova, uključujući usluge izravno povezane s programima ili bitnim dijelovima programa, i njihovo istovremeno, cjelovito i nepromijenjeno širenje javnosti putem elektroničkih komunikacijskih mreža.

3.3 Usluga je usluga prema Zakonu, dok Davatelj ne pruža Korisnicima srodnu elektroničku komunikacijsku uslugu koja se sastoji od pružanja internetske veze, u smislu Zakona br. Broj 127/2005 zb. o elektroničkim komunikacijama. Zaključenjem Ugovora Korisnik potvrđuje da Usluga i odnos koji proizlaze iz Ugovora nisu uređeni Zakonom o elektroničkim komunikacijama. U slučaju da Korisnik sklopi Ugovor preko Partnera, ovaj Ugovor nema utjecaja na izvršenje zasebnog ugovora o pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga, sklopljenog između Korisnika i Partnera.

3.4 Usluga se može koristiti na sljedeće načine:

3.4.1 putem goNET.TV BOX-a spojenog na televizor, ova metoda je dostupna Korisniku na temelju zaključenja Ugovora i preuzimanja i povezivanja goNET.TV BOX-a;

3.4.2 putem Aplikacije instalirane na podržanom uređaju, ova metoda je dostupna Korisniku na temelju slanja Narudžbe, plaćanja cijene Usluge i uspješne instalacije Aplikacije na podržani uređaj;

3.4.3 Putem web sučelja putem bilo kojeg uređaja (računala, mobitela ili tableta) opremljenog web preglednikom koji može prenositi podatke; ova metoda je dostupna Korisniku već na osnovi slanja Narudžbe, njezine potvrde od strane Davatelja i uspješnog unosa podataka za prijavu u Korisničko sučelje.

3.5 Putem jednog GONET.TV BOXa ili aplikacije moguće je gledati emitiranje na jednom TV prijemniku. Gledanje emitiranja putem više televizora moguće je samo uz upotrebu odgovarajućeg broja goNET.TV BOX-ova ili kopija Aplikacije, pod uvjetima utvrđenim u Cjeniku. Praćenje emitiranja putem web sučelja prema članku 3.4.3. može se kombinirati s bilo kojom metodom praćenja u skladu s člankom 3.4.1 ili 3.4.2.

3.6 Korisnik potvrđuje da je osnovni preduvjet za korištenje Usluge funkcionalna internetska veza koja zadovoljava parametre u skladu s minimalnim tehničkim zahtjevima objavljenim na web stranici. Bez internetske veze koja udovoljava tim parametrima, Usluga se ne može pravilno koristiti, a nemogućnost korištenja Usluge iz ovog razloga nije nedostatak Usluge od strane Davatelja i ne utvrđuje korisničke zahtjeve za nedostatke Usluge u smislu članka 8. ovih Uvjeta. U slučaju da je Ugovor sklopljen preko Partnera, Partner može biti odgovoran za nefunkcionalnu vezu u mjeri i na način naveden u odgovarajućem ugovoru o pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga sklopljenom s Korisnikom.

3.7 Ponuda programa emitiranja navedena je na web stranici mjestu i uz naknadu u cjeniku. Davatelj ima pravo promijeniti ponudu programa ovisno o dostupnosti pojedinih programa za preuzeto televizijsko emitiranje i o ugovorima s njihovim operaterima, čak i tijekom trajanja Ugovora s korisnikom. O ovoj promjeni dužan je obavijestiti Korisnika na web mjestu Davatelja. Promjena u programskoj ponudi ne smatra se promjenom Uvjeta u smislu članka 10.4.

4. Zaključivanje i trajanje ugovora

4.1 Zaključivanje ugovora

4.1.1 Podnositelj zahtjeva za sklapanje Ugovora ispunit će Narudžbu dostupnu na web mjestu i poslati je Davatelju klikom na odgovarajuće polje. Unutar Narudžbe, zainteresirana strana popunjava identifikacijske podatke, odabire potrebni programski paket, način korištenja Usluge prema članku 3.4, režim Ugovora prema članku 4.3.1 te način plaćanja cijene Usluge i cijene za pružanje GONET.TV BOXa. Slanje Narudžbe ne smatra se prijedlogom za sklapanje Ugovora. Korisnik istodobno priznaje da ponuda Usluge na web stranici ili na drugi način nije prijedlog za zaključivanje Ugovora - Davatelj u tu svrhu isključuje primjenu odredaba članka 1732. stavka 2. Građanskog zakonika.

4.1.2 U slučaju da osoba koja je zainteresirana za sklapanje Sporazuma kao način plaćanja odabere kreditnu karticu za plaćanje cijene Usluge, pristaje da se za vrijeme trajanja Ugovora automatski naplaćuje . Ovaj ugovor ne utječe na pravo Korisnika da u bilo kojem trenutku ukine automatsko izravno terećenje s kreditne kartice na račun Davatelja. Preuzimanje s korisničke kreditne kartice izvršit će se uvijek zadnjeg dana unaprijed plaćenog razdoblja za sljedeće razdoblje.

4.1.3 Korisnik je odgovoran za točnost podataka navedenih u Narudžbi. Dobavljač nije odgovoran za nemogućnost potvrde prihvaćanja Narudžbe i / ili zaključenja Ugovora zbog netočnih podataka o Korisniku. Korisnik je dužan dati samo istinite podatke unutar Narudžbe. Davanje lažnih podataka (posebno pružanje podataka o drugoj osobi) smatra se ozbiljnom povredom ovih Uvjeta, u kojem slučaju Davatelj ima pravo odustati od Ugovora u smislu članka 7.6, ako je već sklopljen.

4.1.4 Na temelju prihvaćanja Narudžbe, Davatelj će procijeniti sadrži li ona sve podatke potrebne za pripremu nacrta Ugovora i za početak pružanja Usluge. Ako je Narudžba uredno dovršena, Davatelj će Korisniku poslati e-poštu s potvrdom primitka Narudžbe. U slučaju da je Korisnik prilikom slanja Narudžbe u smislu članka 4.1.2. Cijenu usluge platio karticom, Pružatelj će poslati 3.6 i 3.4.3 ovih Uvjeta. U slučaju da je Korisnik odabrao način korištenja usluge putem Aplikacije sukladno članku 3.4.2., Davatelj će aktivirati aplikaciju za Korisnika na temelju prihvaćanja plaćanja i prihvaćanja Narudžbe. Korištenje Usluge u razdoblju između potvrde Narudžbe i sklapanja Ugovora, ako Korisnik već nije platio cijenu Usluge, smatra se probnim načinom. Probno razdoblje raskida se zaključenjem Ugovora ili istekom razdoblja od 14 dana od potvrde primitka Narudžbe, ako Ugovor nije zaključen u tom roku.

4.1.5 Na temelju prihvaćanja i potvrde Narudžbe sukladno člancima 4.1.1 i 4.1.5, Davatelj će ugovor pripremiti u pisanom obliku i poslati ga zajedno s ostalim dodacima na navedenu adresu Korisnika u Narudžbi putem ugovornog kurira (kurira), najkasnije u roku od 10 (14) dana od primitka Narudžbe. Korisnik je dužan osigurati da je prisutan na adresi dostave u vrijeme koje je kurir odredio kao očekivano vrijeme isporuke. Potpisivanje Ugovora od strane osobe koja nije Korisnik identificiran u Narudžbi moguće je samo na temelju podnošenja pismene punomoći koju je Korisnik dao. Ako Korisnik nije prisutan na adresi, a druga osoba ne preda pismenu punomoć, kurir će drugi pokušati dostaviti najkasnije 5 dana od prvog pokušaja. U slučaju da Korisnik ne uspije uspješno isporučiti pošiljku i ne preda pisanu punomoć u potonjem slučaju, kurir će drugi pokušati dostaviti najkasnije 5 dana nakon prvog pokušaja. U slučaju da Korisnik ni tijekom ovog drugog pokušaja ne uspije uspješno isporučiti pošiljku, smatra se da Korisnik nije zainteresiran za sklapanje Ugovora, a sve usluge koje su mu na raspolaganju na temelju članka 4.1.5. su poništene.

4.1.6 Kurir će dostaviti Korisniku nacrt Ugovora koji je stvorio Pružatelj usluga na temelju Narudžbe i potpisao osoba koju je Pružatelj ovlastio. Podnošenje pisanog nacrta Ugovora smatra se prijedlogom za sklapanje Ugovora u smislu § 1731 Građanskog zakonika. Zajedno s nacrtom Ugovora, Korisnik će dobiti i trenutni tekst ovih Uvjeta. Korisnik je dužan provjeriti podatke navedene u nacrtu Ugovora u pogledu njihove točnosti i usklađenosti s Nalogom. Ako su podaci prema nacrtu ugovora točni, on će potpisati nacrt. Potpisivanje nacrta Ugovora od strane Korisnika smatra se prihvaćanjem nacrta u smislu §-a 1740 Građanskog zakonika. Davatelj isključuje mogućnost prihvaćanja prijedloga s izmjenom ili odstupanjem, što bitno ne mijenja uvjete ponude u smislu § 1740, stavak 3 Građanskog zakonika. Ako Korisnik nije odabrao opciju plaćanja cijene platnom karticom u skladu s člankom 4.1.2, platit će cijenu kuriru u gotovini prilikom zaključenja Ugovora.

4.2 Zaključivanje sporazuma putem Partnera

4.2.1 U slučaju da Korisnik sklopi Ugovor s Davateljem putem Partnera kojeg je Davatelj ovlastio za sklapanje Ugovora, ovaj Ugovor se može sklopiti u prostorijama Partnera bez prethodne narudžbe u smislu članka 4.1.

4.2.2 Partner nije obvezan pružiti Korisnicima mogućnost probnog režima u smislu članka 4.1.5 ovih Uvjeta.

4.2.3 Davatelj usluge u slučaju sklapanja Ugovora putem Partnera je Davatelj usluge.

4.3 Trajanje i raskid Ugovora

4.3.1 Unutar Narudžbe, Korisnik ima pravo izbora između sljedećih vrsta Ugovora:
a) Ugovor na određeno vrijeme (u daljnjem tekstu "Ugovor na određeno vrijeme")
b) Ugovor o pretplati

4.3.2 Ako se sudionici drugačije ne dogovore, ugovor se sklapa na određeno vrijeme, na 24 mjeseca od zaključenja Ugovora. Ako je Ugovor sklopljen na određeno vrijeme i stranke se prije njegova isteka ne dogovore o njegovom produljenju ili raskidu ili ako nije jednostrano raskinut obavještavanjem bilo koje strane da druga strana nije zainteresirana za nastavak Usluge najkasnije tjedan dana prije kraja ugovora sklopljenog na određeno vrijeme, ugovor se produžuje za još 24 mjeseca.

4.3.3 Ugovor o pretplati zaključuje se u elektroničkom obliku njegovim odobrenjem od strane Korisnika pri narudžbi, s tim da ga korisnik ili davatelj mogu raskinuti u bilo kojem trenutku. U slučaju da obavijest stigne u vrijeme kada Korisnik više nema pretplatu na uslugu goNET.TV, ona će se ukinuti sljedeći radni dan. Ako Korisnik ima uslugu goNET.TV i dalje unaprijed plaćenu u trenutku isporuke, ugovor će se raskinuti zadnji dan pretplatnog razdoblja. Korisnik nema pravo na povrat novca za unaprijed plaćeno razdoblje, bez obzira koristi li uslugu i kako je platio uslugu. Ako je postavio automatsko plaćanje karticom, ima mogućnost otkazati automatsko plaćanje karticom u bilo kojem trenutku u svojim postavkama putem web stranice. Svi se uvjeti ovog Ugovora uređuju poslovnim uvjetima za pružanje usluge goNET.TV. Korisnik ne snosi kaznene naknade za neplaćanje usluge. Korisnik će uslugu uvijek aktivirati točno za razdoblje na koje će se pretplatiti. Ako se Korisnik pretplati samo na određeno vrijeme, neće moći koristiti uslugu gledanja u razdoblju u kojem goNET.TV nije unaprijed plaćen.

4.4 Raskidanje ugovora bez navođenja razloga

4.4.1 Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor bez navođenja razloga najkasnije u roku od 14 dana od sklapanja Ugovora, bez obzira je li počeo koristiti Uslugu ili ne, te bez obzira je li u položaju potrošača prema Davatelju ili ne. Raskidanje mora biti izvršeno u pisanom obliku ili e-poštom i dostavljeno Davatelju usluga tako da bude primljeno najkasnije 14 dana od zaključenja Ugovora. U slučaju da je Ugovor zaključen preko Partnera, raskidanje mora biti poslano Partneru.

4.4.2 Korisnik ima pravo koristiti obrazac za raskidanje Ugovora, koji je dodatak ovim Uvjetima. Neiskorištenje obrasca ne utječe na valjanost raskidanja, ako jasno ukazuje na identifikaciju Korisnika, Ugovora i želju Korisnika da raskine Ugovor.

4.4.3 Najkasnije dan nakon isporuke Raskidanja koji ispunjava sve uvjete prema ovom članku 4.4, Davatelj će ukinuti pružanje Usluge Korisniku (deaktivira mogućnost primanja Usluge na bilo koji način u skladu s člankom 3.4. I Korisnikov pristup korisničkom sučelju). Raskidanjem se raskida Ugovor.

4.5 Promjene Ugovora i opsega Usluge

4.5.1 Davatelj će prihvatiti prijedlog Korisnika za zaključenje izmjene i dopune Ugovora u slučaju da Korisnik nema dospjelih potraživanja od njega i nije kršio Ugovor i Uvjete za vrijeme trajanja Ugovora. Dodatak se zaključuje primanjem e-pošte s potvrdom o prihvaćanju prijedloga od strane Davatelja ili plaćanjem cijene Usluge i opreme prema Dodatku, ovisno o tome što se kasnije dogodi.

4.5.2 Tijekom razdoblja trajanja Ugovora, Korisnik ima pravo predložiti Davatelju usluga promjenu opsega Usluga, posebno u broju uređaja na kojima se Usluga može istodobno nadzirati, ili u opsegu Emitiranja (naručivanje dodatnih programskih paketa, ako Ponuditelj nudi). Prijedlog se može podnijeti isključivo putem korisničkog sučelja, a njegovo podnošenje smatra se prijedlogom za zaključivanje izmjene i dopune Ugovora. Ako je Ugovor sklopljen preko Partnera, prijedlog za promjenu opsega Usluga može se podnijeti putem Partnera na način koji to dozvoljava Partner. Partner je odgovoran za prosljeđivanje zahtjeva Operateru. Izmjena Ugovora prema ovom članku može se ugovoriti pismenim putem razmjenom elektroničkih komunikacija.

5. Pravila za korištenje usluge i goNET.TV BOXa od strane Korisnika

5.1 goNET.TV BOX

5.1.1 goNET.TV BOX osnovni je preduvjet za potpuno korištenje Usluge

5.1.2 goNET.TV BOX zaseban je uređaj s tehničkim specifikacijama navedenim na web mjestu koji radi na Android operativnom sustavu čija je primarna svrha osigurati mogućnost gledanja emitiranja putem korisnikova televizijskog uređaja na koji je povezan. goNET .TV BOX ne dopušta gledanje emisija na više televizora.

5.1.3 goNET.TV BOX omogućuje upotrebu ostalih usluga dostupnih putem Interneta i instalaciju aplikacija trećih strana.

5.1.4 Za vrijeme trajanja Ugovora, rizik od štete na goNET.TV BOXu prelazi na Korisnika preuzimajući ga od kurira. Nemogućnost korištenja Usluge zbog štete uzrokovane goNET.TV BOX nakon prijenosa rizika od oštećenja imovine nije nedostatak Usluge i kašnjenje Davatelja usluga i nije razlog za raskid Ugovora. Korisnik je dužan odmah prijaviti Davatelju usluge bilo kakvu štetu nanesenu goNET .TV BOXu.

5.2 Primjene

5.2.1 Pružatelj usluga Aplikaciju pruža korisnicima za besplatno preuzimanje i instaliranje na podržani uređaj naveden na web stranici davatelja usluga. Raspon podržanih uređaja za koje je aplikacija dostupna može se vremenom mijenjati. U slučaju da Aplikacija prestane biti dostupna za određene podržane uređaje, Davatelj će unaprijed obavijestiti Korisnika o toj činjenici putem web stranice Davatelja.

5.2.2 Prijava je u smislu članka 2. stavka 2. Zakona br. Br. 121/2000, Zakon o autorskim pravima, zaštićeno kao autorsko djelo. Preuzimanjem i instaliranjem Aplikacije, Dobavljač daje Korisniku pravo korištenja Aplikacije (licence) u sljedećem opsegu: licenca se dodjeljuje isključivo Korisniku prema Ugovoru i članovima njegovog kućanstva za nekomercijalnu upotrebu Aplikacije isključivo za upotrebu Usluge od strane Korisnika i njegovih članova. licenca se daje kao neisključiva; licenca se daje za vrijeme trajanja Ugovora; broj preuzimanja i instalacija Aplikacije od strane jednog Korisnika nije ograničen, međutim, istovremeno praćenje Emitiranja putem nekoliko primjeraka Aplikacije nije moguće, osim postupka Korisnika prema Članku 3.4.

5.2.3 Korisnik nema pravo pružati podatke o pristupu Aplikaciji za instalaciju bilo kojoj drugoj osobi niti izrađivati ​​bilo kakve kopije u tu svrhu. Korisnik nema pravo miješati se u aplikaciju na bilo koji način osim na način koji to dopušta njegovo korisničko sučelje, te mijenjati, dekompilirati svoj izvorni kod ili ga na bilo koji drugi način ometati.

5.2.4 Članak 5.4 ovih Uvjeta odnosi se na dostupnost Aplikacije.

5.2.5 Korištenje usluga moguće je samo za osobnu upotrebu, prema ovim uvjetima i tekstovima navedenim na web mjestu davatelja usluga. Ako se ova pravila ne poštuju, zlouporaba usluge goNET.TV, distribucija snimki ili neobična uporaba usluge, davatelj usluge može otkazati korisnički račun bez naknade.

5.3 Web sučelje

5.3.1 Web sučelje za nadzor Emitiranja je dostupno na web stranici unosom podataka za prijavu za korisničko sučelje. Korisnik je dužan čuvati povjerljivost ovih podataka za prijavu i ne smije ih davati bilo kojoj drugoj osobi izvan kruga ljudi koji žive s njim u njegovom kućanstvu.

5.3.2 Dobavljač može izdati aplikacije za olakšavanje pristupa web sučelju, posebno za mobilne operativne sustave.

5.3.3 Za gledanje web-prijenosa potreban je podržani web-preglednik koji može prenositi podatke.

5.4 Korištenje usluge i emitiranja

5.4.1 Aktiviranjem usluge korisnik uključuje inteligentno snimanje programa. Usluga i emitiranje namijenjeni su isključivo osobnim potrebama Korisnika i potrebama članova njegovog kućanstva u Hrvatskoj. U slučaju korištenja reklamne kampanje GONET.TV za 1 HRK, usluga se aktivira u trenutku kada korisnik pokrene prvi proizvoljni program u usluzi ili ako plati punu cijenu usluge. Usluga nije namijenjena javnoj komunikaciji s javnošću (posebno za proizvodnju u restoranima, barovima, trgovinama, sportskim objektima itd.), Niti za daljnje ponovno emitiranje putem drugih uređaja (ponovni prijenos) drugim krajnjim korisnicima. Korisnik je dužan suzdržati se od bilo koje upotrebe Usluge izvan ovog opsega i svrhe, posebno korištenja usluge za ponovni prijenos emisija putem Interneta ili drugih mreža, zajedničkih televizijskih antena ili kablova, te javnog komunikacijskog emitiranja putem televizora, velikih ekrana, projektora itd. Koji se nalaze izvan njegovog domaćinstva ili vidljiv s mjesta izvan njegova domaćinstva. Korisnik se dužan suzdržati od svake upotrebe Usluge u komercijalne svrhe. Snimke programa dostupne su korisniku tijekom razdoblja od 30 dana od emitiranja. Snimke programa stanica koje više nisu dostupne korisniku brišu se.

5.4.2 Korisnik prihvaća da ponuda sadržaja uključuje programe namijenjene isključivo osobama starijim od 18 godina koje su sposobne ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj djece i adolescenata. Ti su programi jasno označeni u izborniku programa. Usluga uključuje značajku "Roditeljsko zaključavanje" namijenjenu sprječavanju djece da pristupe tim programima. Korisnik je dužan osigurati da je ova funkcija aktivna i da ugrožene ugrožene osobe nemaju pristup podacima koji omogućuju nadvladavanje roditeljskog zaključavanja (lozinka). Korisnik je isključivo odgovoran za poštivanje ovih obveza prema ugroženim osobama.

5.4.3 Zaključenjem Ugovora Korisnik pristaje da Dobavljač nadzire upotrebu Usluge automatiziranim sredstvima u okviru nadzirane televizijske postaje / gledanih programa i da će na temelju takvih informacija Korisniku preporučiti programe, televizijske sadržaje ili vijesti u okviru Emitiranja. Pravila o zaštiti osobnih podataka sukladno članku 9.1. primjenjuju se na podatke dobivene od Davatelja sukladno ovom članku. ovih Uvjeta.

5.4.4 Korisnik ima mogućnost aktivirati automatsko plaćanje kreditnom karticom za usluge goNET.TV sa svojim računom. Automatsko plaćanje vrši se zadnji dan do kojeg se korisnik pretplatio na uslugu. Korisniku nije moguće vratiti plaćenu uplatu. Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati automatsko plaćanje karticom u postavkama svog računa.

5.4.5 Aktivni korisnik ima mogućnost postaviti nadzor svih programa navedenih na web stranici Davatelja usluga, koje spadaju u njegovu naručenu ponudu programa. Ako se ponuda programa ne koristi u dovoljnoj mjeri, ponuda programa može se za kupca promijeniti u Posebna. Kupac može u bilo kojem trenutku vratiti klasičnu programsku ponudu programa.

5.4.6 U slučaju korištenja reklamne kampanje gdje korisnik dobiva uslugu pod povoljnim uvjetima i samo u slučaju plaćanja karticom, pretplata se automatski produljuje na punu cijenu nakon isteka perioda cijena danog paketa.

5.4.7 U slučaju da korisnik dobije besplatnu dodatnu uslugu uz pretplatu GONET.TV (na primjer HBO paket), ovaj besplatni bonus aktivan je samo ako on ima kupca također ima aktivan GONET.TV paket za gledanje televizije (MINI, KLASIK ili MAX).

5.4.8 Programi koji se emitiraju kada korisnik nema unaprijed plaćenu uslugu ne mogu se gledati nakon plaćanja usluge.

5.5 Dostupnost i kvaliteta usluge

5.5.1 Korisnik potvrđuje da tijek korištenja Usluge ovisi o kvaliteti internetske veze, udovoljavajući minimalnim zahtjevima sustava navedenim na web stranici. Korisnik je jedini odgovoran za pravilno otkrivanje parametara svoje internetske veze prije slanja Narudžbe ili prije sklapanja Ugovora. U slučaju da Davatelj putem web stranice pruža alat za utvrđivanje usklađenosti parametara Korisničke internetske veze s minimalnim zahtjevima sustava, rezultati ovog alata samo su indikativni i neobvezujući za Davatelja. U slučaju da se Ugovor zaključi putem Partnera, Partner može biti odgovoran za kvalitetu i brzinu internetske veze pod uvjetima odgovarajućeg ugovora o pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga sklopljenog s Korisnikom.

5.5.2 Spora ili nestabilna internetska veza može dovesti do stabilnog prihoda ili potpune nemogućnosti korištenja. Stabilnost prijema može ovisiti o razlučivosti na kojoj se pruža svaki program (SD i HD). Dobavljač nije odgovoran za ove posljedice veza koje ne udovoljavaju minimalnim zahtjevima sustava. Korisnik potvrđuje da je za upotrebu Usluge potrebna određena količina prenesenih podataka koja može podlijegati ograničenjima prijenosa podataka (FUP) koja je odredio davatelj internetske veze.

5.5.3 Korisnik prihvaća da korištenje Usluge putem mobilnog uređaja i mobilne internetske veze može rezultirati brzim iscrpljivanjem maksimalnog mjesečnog ograničenja podataka i obvezom Korisnika platiti višu cijenu za prenesene podatke. Dobavljač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju je Korisnik pretrpio u vezi s tim.

5.5.4 U slučaju da Davatelj unaprijed zna za datum prekida usluge, obavijestit će korisnika o tom datumu putem web stranice najkasnije 3 dana unaprijed. Pružatelj se obvezuje da će provesti planirani prekid Usluge u vrijeme najmanje upotrebe Usluge i neće trajati dulje od vremena koje je strogo potrebno.

5.5.5 U slučaju da ukupno vrijeme nenajavljenih prekida rada Usluge za kalendarski mjesec pređe 24 sata, Korisnik ima pravo na popust na cijenu Usluge za sljedeće razdoblje, u iznosu koji odgovara postotku nedostupnosti u odnosu na ukupnu duljinu kalendarskog mjeseca. Korisnik je dužan zatražiti ovaj popust od Davatelja najkasnije do kraja sljedećeg kalendarskog mjeseca, u suprotnom ovo pravo ističe. Unaprijed najavljeni prekidi prema članku 5.5.4. Nisu uključeni u razdoblje nenajavljenih prekida prema ovom članku. U slučaju sklapanja Ugovora putem Partnera, Korisnik ima pravo tražiti popust na cijenu Usluge samo protiv Partnera.

5.5.6 Davatelj nije odgovoran za prekide usluge uzrokovane višom silom (tj. Okolnostima koje ne može spriječiti i na koje ne može utjecati), posebno: kvarovi internetske veze ili terminalne opreme od strane Korisnika; oštećenja goNET.TV BOXA, koja nije tehnička mana za koju je Davatelj odgovoran u smislu članka 8.1.1; prekid emitiranja programa od strane njegovog operatora; kvarovi ili održavanje tehničke ili energetske infrastrukture trećih strana koje Davatelj koristi za pružanje Usluge (posebno prekidi od strane pružatelja usluga poslužitelja, pružatelja električne energije itd.); atmosferski utjecaji i prirodne katastrofe.

5.5.7 Cinestar kanali dostupni su samo unutar Republike Hrvatske, te korisnici koji su izvršili registraciju izvan Republike Hrvatske neće moći pristupiti tim kanalima. Kako biste imali mogućnost gledanja Cinestar kanala izvan Hrvatske (unutar EU), morate dostaviti podatke svojeg bankovnog računa ili podatke svoje kreditne/debitne kartice kako bismo provjerili vašu stalnu adresu prebivališta unutar Hrvatske. Vaše bankovne i kreditne/debitne kartične podatke obrađivat će se u skladu s našom Politikom privatnosti, a podaci će biti korišteni isključivo u svrhu provjere vaše lokacije prebivališta unutar Republike Hrvatske.

5.6 Odgovornost davatelja usluge

5.6.1 Davatelj je odgovoran za: usklađenost opsega i kvalitete pruženih Usluga (posebno pojedinačnih programa koji se pružaju u programu emitiranja) sa Ugovorom i Narudžbom korisnika; pružanje funkcionalnog goNET.TV BOXa Korisniku koji ispunjava uvjete za korištenje Usluge; identifikacija korisnikovih podataka o pristupu korisničkom sučelju s njegovim korisničkim profilom; identifikacija primljenih uplata s određenim korisnikom; zaštita osobnih podataka Korisnika u mjeri u skladu s člankom 9.

5.6.2 Davatelj nije posebno odgovoran za: kontinuiranu dostupnost Usluge u smislu članka 5.5.4; prekidi rada Usluge zbog više sile u smislu članka 5.5.6; nemogućnost zaključenja Ugovora ili pružanja Usluga kao rezultat unošenja netočnih podataka od strane Korisnika unutar Narudžbe ili kao rezultat neprijavljivanja Davatelja o promjeni takvih podataka; nemogućnost pružanja Usluge kao rezultat neprijenosa ili netočnog prijenosa podataka o Korisniku i Ugovora od strane Partnera; ispunjavanje minimalnih tehničkih zahtjeva za upotrebu Usluge od strane Korisnika (posebno za funkcionalnost njegove internetske veze i televizijskog prijemnika ili druge terminalne opreme); sadržaj svih podataka i podataka koji se prenose putem Usluge (posebno sadržaja primljene emisije); usluge i podaci koji se prenose u okviru upotrebe goNET.TV BOXa u smislu članka 5.1.3; neispravnost aplikacije ili nemogućnost instalacije na pametnim televizorima, što nije podržano u skladu s informacijama na web stranici; nemogućnost internetskog preglednika korisnika da gleda emisiju putem web sučelja; bilo koja materijalna ili nematerijalna šteta nastala od strane Korisnika ili trećih strana kao rezultat korištenja Usluge (posebno šteta nastala praćenjem sadržaja Emitiranja); zaštita goNET.TV BOXa ili aplikacije od elektroničkih prijetnji u obliku virusa, špijunskog softvera i drugih prijetnji.

6. Cijena usluge

6.1 Korisnik je dužan platiti Davatelju cijenu za pružanje usluge. Iznos cijene određuje Cjenik važeći u trenutku slanja Narudžbe. Ako Davatelj promijeni Cjenik u razdoblju između slanja Narudžbe i zaključenja Ugovora, na cijenu će se primjenjivati ​​Cjenik na snazi ​​u trenutku slanja Narudžbe.

6.2 Davatelj ima pravo postaviti povoljnije cjenovne uvjete za korištenje Usluge u obliku povlaštenih promocija za pojedinačne pakete ili za određenu skupinu Korisnika. Održavanje uvjeta korisnikovih radnji može biti uvjetovano zaključenjem i trajanjem Ugovora na određeno vrijeme. Kako bi koristili ponudu s popustom, Pružatelj može plaćanje uvjetovati samo određenim kanalom plaćanja, kao i onemogućiti plaćanje virtualnom ili jednokratnom karticom za plaćanje.

6.3 Davatelj ima pravo da jednostrano bilo kad mijenja Cjenik. O promjeni Cjenika pružatelj obavještava sve postojeće korisnike na svojim web stranicama. Ako je korisnik sklopio Ugovor na određeno vrijeme, promijenjeni Cjenik će se primjenjivati na njegov Ugovor u slučaju njegovog produženja prema čl. 4.3.3, od trenutka stupanja na snagu produženja.

6.4 U slučaju sklapanja Ugovora putem Partnera, Davatelji se u Ugovoru slažu da je Korisnik dužan platiti cijenu Usluge Partneru u skladu s § 1767 Građanskog zakonika, pri čemu Partner ima izravno pravo zahtijevati plaćanje Usluge od Korisnika. Korisnik će ispuniti svoju obvezu plaćanja cijene Usluge u skladu s ovim člankom 6. Uvjeta pravilnim i pravodobnim plaćanjem ove cijene Partneru.

6.5 Prihvatanjem ovih uvjeta korištenja prihvatate plaćati odvojenu cijenu po paketima za linearno i nelinearno gledanje, koja se ne razlikuje od ukupne cijene paketa.

7. Prekid pružanja Usluge i raskid Ugovora od strane Davatelja

7.1. Izuzev prekida prema članku 5.5., Davatelj ima pravo prekinuti pružanje Usluge Korisniku u sljedećim slučajevima.

7.1.1 Korisnik kasni s plaćanjem bilo kojeg novčanog iznosa prema Ugovoru Davatelju.

7.1.2 Davatelj osnovano sumnja da Korisnik krši obveze iz ugovora ili prema informacijama na web stranici Davatelja.

7.1.3 Dobavljač osnovano sumnja da je Korisnik unio lažne ili obmanjujuće podatke unutar Narudžbe.

7.2 U slučaju prekida prema članku 7.1.1. Davatelj će nastaviti s pružanjem Usluge najkasnije u roku od 10 dana od plaćanja svih iznosa koje Korisnik duguje. Davatelj ima pravo naplatiti obnovu Usluge prema Cjeniku. U slučaju prekida u skladu s člankom 7.1.2, Davatelj će nastaviti pružati Uslugu nakon sumnje u kršenje obveza iz članka 5.1.3 ili 5.2. Korisnik se pokazao nerazumnim. Prekid Usluge prema članku 7.1. Ne utječe na pravo Davatelja na plaćanje cijene Usluge.

7.3 Dobavljač ima pravo raskinuti bilo koji Ugovor s jednomjesečnom obaviješću u slučaju da iz tehničkih ili komercijalnih razloga odluči prekinuti pružanje Usluge ili ako nije u mogućnosti udovoljiti parametrima Usluge u mjeri koja odgovara ponudi na temelju koje su zaključeni Ugovori (posebno u slučaju značajnog smanjenja programske ponude televizijskih kuća).

7.4 Ako Korisnik ima bilo koju Uslugu unaprijed plaćenu za razdoblje nakon raskida Ugovora u slučaju raskida Ugovora, članak 7.3, Pružatelj će vratiti tako unaprijed plaćenu cijenu Korisniku bezgotovinskim prijenosom na Korisnikov bankovni račun.

7.5 Dobavljač ima pravo odustati od Ugovora s trenutnim učinkom u sljedećim slučajevima:

7.5.1 Korisnik kasni više od 45 dana s uplatom bilo kojeg novčanog iznosa prema Ugovoru dobavljaču.

7.5.2 Korisnik očito krši obveze iz članka 5.1.3 ili 5.2 ovih Uvjeta.

7.5.3 Korisnik je tijekom narudžbe unio lažne ili obmanjujuće podatke.

7.6 U slučaju odustajanja Davatelja u skladu s člankom 7.5., Ugovor se raskida isporukom pismene kopije raskidanja Korisniku. Davatelj ima pravo odrediti ugovorne kazne u Ugovoru zbog kršenja obveza kojima se uspostavljaju osnovi za raskidanje, dok raskidanje Ugovora ne utječe na pravo Dobavljača na plaćanje tih ugovornih kazni.

8. Nedostaci usluge i prigovori

8.1 Neispravnošću Usluge smatra se situacija u kojoj je Usluga nedostupna ili joj je teško pristupiti iz razloga za koje je Davatelj odgovoran. Sljedeće se posebno smatra nedostatkom usluge:

8.1.1 Neispravnost aplikacije u slučaju ispunjavanja svih uvjeta za njezinu upotrebu, uključujući podržane uređaje i potpuno funkcionalnu internetsku vezu, koja udovoljava minimalnim zahtjevima za protok podataka navedenim na web stranici davatelja usluga;

8.1.2 Nedostupnost Usluge zbog događaja za koje je Davatelj odgovoran, posebno neuspjeha Davatelja koji je uzrokovao nedostupnost Emitiranja ili bilo kojeg Programa ili nedostupnosti Korisničkog Sučelja.

8.2 Ako Korisnik otkrije kvar na Usluzi, dužan ga je prijaviti Davatelju odmah nakon njegovog otkrivanja, najkasnije u roku od 2 mjeseca putem kontakt obrasca na web stranici Davatelja ili dopisom na adresu Davatelja, u protivnom pravo istječe.

8.3 Davatelj je dužan započeti s prepoznavanjem nedostatka i otkrivanjem uzroka odmah, najkasnije sljedeći radni dan. U tu svrhu relevantna osoba Pružatelja usluga ima pravo kontaktirati Korisnika telefonski kako bi mu objasnila očitovanja nedostatka i početno utvrđivanje djelotvornih koraka za uklanjanje nedostatka. Korisnik je dužan slijediti upute Pružatelja usluge.

8.4 Ako Davatelj smatra da je kvar opravdan, uklonit će ga odmah nakon identifikacije.

8.5 U slučaju da Davatelj ne priznaje navedeni nedostatak kao opravdan, obavijestit će Korisnika putem e-pošte i obavijestiti ga o mogućnostima daljnjeg postupanja.

9. Zaštita osobnih podataka i slanje poslovnih poruka

9.1 Zaštita osobnih podataka Prikupljanje osobnih podataka u skladu je s EU GDPR uredbom br. 2016/679 od 27. travnja 2016. Podaci o korisnicima čuvaju se u informacijskom sustavu Davatelja, u svrhu pružanja i naplate usluge, na način koji osigurava zaštitu osobnih podataka. Načela zaštite osobnih podataka izložena su u Uvjetima poslovanja i na web stranici Davatelja.

9.1.1 Zaključenjem Ugovora, Korisnik - fizička osoba daje Pružatelju suglasnost za obradu njegovih osobnih podataka unesenih u okviru Narudžbe ili unesenih naknadno pri zaključenju Ugovora ili putem Korisničkog sučelja. Prijenos osobnih podataka nije obvezan, ali bez njega se ne može sklopiti Ugovor, jer Davatelj ne bi mogao ispuniti svoje ugovorne obveze prema Korisniku. U odnosu na osobne podatke korisnika, davatelj je voditelj osobnih podataka u smislu § 4 slovima j) član. broj 101/2000 sab. o zaštiti osobnih podataka. U slučaju korištenja platne kartice, osobni podaci bit će podijeljeni s izdavateljem platne kartice u svrhu moguće iznimke TRA.

9.1.2 Pružatelj osobne podatke Korisnika obrađuje isključivo u svrhu pružanja Usluge u opsegu svih njezinih funkcionalnosti, dok se opseg obrade određuje opsegom osobnih podataka unesenih tijekom Narudžbe ili naknadno tijekom Ugovora. Osobni podaci ne daju se drugim Korisnicima.

9.1.3 Dobavljač obrađuje osobne podatke Korisnika za vrijeme trajanja Ugovora i nakon njegovog raskida za razdoblje za koje traju Korisničke obveze prema Davatelju. Nakon završetka obrade osobnih podataka prema prethodnoj rečenici, svi osobni podaci Korisnika pohranjuju se u šifriranom obliku isključivo u svrhu arhiviranja.

9.1.4 Davatelj osobne podatke obrađuje vlastitim sredstvima, koristeći mehaničke, elektroničke i organizacijske sigurnosne načine kako bi ih zaštitio (posebno ograničavajući pristup prostorijama u kojima se nalaze nositelji osobnih podataka, postavljajući prava pristupa spremištima podataka, sigurnosnom softveru, uključujući antivirus, SSL protokol).

9.1.5 Pružatelj ne prikuplja i ne obrađuje nikakve osjetljive podatke korisnika u smislu § 4 b) član. o zaštiti osobnih podataka.

9.1.6 Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od Davatelja informacije putem Korisničkog sučelja ili e-maila unesenog tijekom registracije o svrsi obrade njegovih osobnih podataka, njihovom opsegu i mogućim primateljima osobnih podataka. Za pružanje ovih podataka, davatelj ima pravo zahtijevati naknadu opravdano nastalih troškova.

9.1.7 U slučaju opravdane sumnje Korisnika da Davatelj obrađuje njegove osobne podatke kršeći ove Uvjete ili zakon, posebno ako se obrađuju netočno ili u suprotnosti s dogovorenom svrhom i opsegom, Pružatelj ima pravo zatražiti objašnjenje, i o uklanjanju nezakonite situacije u smislu članka 21. Zakona br. o zaštiti osobnih podataka, posebno ispravku, dodavanje ili uništavanje osobnih podataka.

9.2 Slanje poslovnih poruka

9.2.1 Davatelj prikuplja i upravlja adresama e-pošte i telefonskim kontaktima Korisnika dobivenim u vezi sa zaključenjem Ugovora. Bez obzira na njihovu prirodu, e-adrese i telefonski kontakti dobiveni na ovaj način smatraju se elektroničkom kontakt adresom dobivenom u vezi s pružanjem usluge Davatelja u smislu § 7 stav 3 Zakona br. 480/2000 o određenim uslugama informacijskog društva. Korisnik potvrđuje da Davatelj ima pravo na te kontakte slati poslovne poruke koje se odnose na Uslugu, ostale usluge Davatelja povezane s pružanjem Usluge ili usluge partnera Dobavljača putem e-maila, marketinških poziva i SMS-a.

10. Završne odredbe

10.1 Odnos između Davatelja i Korisnika koji proizlazi iz Ugovora uređuje se zakonom Češke Republike, čak i ako se sjedište ili prebivalište Korisnika nalazi u drugoj zemlji. O svim sporovima koji nastanu između Davatelja i Korisnika, a koji nisu riješeni u skladu s člankom 10.3, odlučuju opći sudovi Pružatelja (sudovi Češke Republike).

10.2 U slučaju da je bilo koja odredba ovih Uvjeta iz bilo kojeg razloga nevaljana ili nedjelotvorna, ta činjenica ne uzrokuje nevaljanost ili neučinkovitost ostalih dijelova Uvjeta ili Ugovora.

10.3 Mogućnost izvansudskog rješavanja sporova između Davatelja i Korisnika - potrošača

10.3.1 U slučaju spora koji proizlazi iz Ugovora između Davatelja i Korisnika, a koji je u položaju potrošača u odnosu na Pružatelja, Korisnik ima pravo podnijeti prijedlog za izvansudsku nagodbu spora češkoj Upravi za trgovinsku inspekciju radi dogovora s Davateljem. www.coi.cz. Podnošenje prijedloga i naknadno sudjelovanje u izvansudskoj nagodbi spora besplatno je za Korisnika, dok sve moguće troškove nastale u vezi s izvansudskom nagodbom spora snosi svaka stranka zasebno. Za Korisnika je izbor izvansudskog rješavanja sporova dobrovoljan.

10.3.2 Izvansudsko rješavanje spora uređeno je 20d zakon Br. 634/1992 o zaštiti potrošača. Prijedlog za pokretanje izvansudskog postupka mora sadržavati uvjete prema članku 20n Zakona o zaštiti potrošača. Prijedlog za izvansudsko rješavanje spora može se podnijeti najkasnije u roku od 1 godine od dana kada je Korisnik prvi put podnio zahtjev za potraživanje protiv Pružatelja usluge, koji je predmet spora.

10.4 Jednostrana promjena Uvjeta od strane Davatelja

10.4.1 Dobavljač ima pravo jednostrano promijeniti ove Uvjete u razumnoj mjeri, posebno zbog promjena u zakonodavstvu, tehnoloških promjena koje utječu na Uslugu ili zbog proširenja ili promjena Usluga. Nova verzija Uvjeta primjenjuje se na odnos sa postojećim Korisnicima samo pod uvjetima sukladno ovom članku.

10.4.2 Pružatelj je dužan obavijestiti Korisnika o temeljnoj promjeni Uvjeta najmanje 15 dana prije nego što stupi na snagu putem e-pošte i putem web stranice Davatelja usluge, istovremeno obavještavajući Korisnika o prirodi promjene u odnosu na trenutnu verziju Uvjeta i pružajući im vezu na novu verziju . Korisnik ima pravo odbiti novu formulaciju Uvjeta putem obavijesti poslane Davatelju putem e-pošte.

10.4.3 Izričito odbijanje promjena Uvjeta prema članku 10.4.2. Korisnikom se smatra raskid Ugovora od strane Korisnika na dan stupanja na snagu nove formulacije Uvjeta. Stupanjem na snagu nove formulacije Uvjeta, Ugovor će se raskinuti, što neće utjecati na nepodmirene obveze Korisnika prema Pružatelju usluga, nastale tijekom trajanja Ugovora.

10.4.4 Nova formulacija Uvjeta na snazi ​​je prema svim Korisnicima koji nisu odbili u skladu s člankom 10.4.2 od datuma njene učinkovitosti, dok je sva nova upotreba Usluge od strane Korisnika nakon stupanja na snagu nove formulacije uređena ovom novom formulacijom. U slučaju da Davatelj nije ispoštovao rok za slanje obavijesti o promjeni sukladno članku 10.4.2, novi tekst Uvjeta stupa na snagu prema Korisnicima istekom roka od 30 dana od trenutka kada je saznao za novi tekst.

10.5 Ovi uvjeti stupaju na snagu 4. 4. 2024Prilog br. 2

Cjenik usluga GONET.TV-a:Cjenik vrijedi od 22. 6. 2024

Usluge pretplate

HBO i Cinemax 219 Kč / Mjesec
HBO i Cinemax 2 628 Kč / Godina
Reproduciranje na drugom uređaju istovremeno 99 Kč / Mjesec
Reproduciranje na drugom uređaju istovremeno 1 188 Kč / Godina
Istovremeno gledanje na 3 uređaja 99 Kč / Mjesec
Istovremeno gledanje na 3 uređaja 1 188 Kč / Godina
GONET.TV usluga 249 Kč / Mjesec
GONET.TV usluga 2 888 Kč / Godina

GONET.TV BOX

GONET.TV box 1 899 Kč
Lepší TV box pronájem 99 Kč / Mjesec
Lepší TV box pronájem 1 188 Kč / Godina

Dodatno

AV kabel 69 Kč
GONET.TV daljinski upravljač 500 Kč
Scart Smanjenje 69 Kč
Lepší TV box - odkup 1 899 Kč

Ostalo

Poštarina i pakiranje 150 Kč
Poštarina i pakiranje 100 Kč
Dobírka 49 Kč
  Češka republika Češka republika   Slovačka Slovačka   Irska Irska   Poljska Poljska   Ukrajina Ukrajina