WARUNKI HANDLOWE DOSTARCZANIA USŁUGI „GONET.TV

dostawca

goNET s.r.o.
IČ 26822580, z siedzibą Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrawa

1. Przepisy wstępne

1.1 Niniejszy Regulamin świadczenia usługi „goNET.TV” reguluje stosunki między usługodawcą polegające na świadczeniu retransmitowanego programu telewizyjnego za pośrednictwem specjalnych systemów transmisji (za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej z wykorzystaniem technologii IPTV) w rozumieniu § 2 ust. b) Ustawa nr. Nr 231/2001 Coll. w sprawie działalności radiofonii i telewizji oraz usług związanych ze świadczeniem retransmitowanych programów telewizyjnych i przez końcowego użytkownika tych usług

1.2 Użytkownik końcowy otrzyma możliwość zapoznania się z aktualnym brzmieniem niniejszych warunków przed zawarciem umowy. Podpisanie umowy oznacza, że zapoznał się z ich brzmieniem, które przez cały czas trwania umowy będzie dostępne na stronie internetowej.

1.3 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o dostarczanie odbieranego przekazu telewizyjnego za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej i dostarczania powiązanego sprzętu zawartej przez Usługodawcę z Użytkownikiem końcowym i może zostać zmieniony przez Usługodawcę tylko w okresie obowiązywania Umowy tylko zgodnie z art. 10.3.3. Użytkownik końcowy otrzyma aktualne brzmienie niniejszych warunków w momencie zawarcia umowy i nadal będzie dostępne na stronie internetowej.

2. Definicje

2.1 Terminy pisane wielkimi literami użyte w niniejszych Warunkach będą interpretowane w następujący sposób do celów niniejszych Warunków.

2.1.1 Aplikacja – aplikacja jest przeznaczona na obsługiwane urządzenia udostępniane Użytkownikom przez Usługodawcę w celu korzystania z Usługi i jej instalacji na obsługiwanych urządzeniach. Aplikacja jest dostępna dla typów obsługiwanych urządzeń określonych na stronie internetowej Usługodawcy;

2.1.2 Cennik – cennik Usług i opłat za dostarczenie dekodera goNET.TV, którego aktualna wersja jest dołączona do Umowy i jest dostępna na stronie internetowej dostawcy;

2.1.3 Dekoder goNET.TV – urządzenie udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę w celu oglądania odebranych transmisji telewizyjnych za pośrednictwem urządzenia telewizyjnego podłączonego do Internetu z systemem operacyjnym Android, umożliwiające także korzystanie z usług dodatkowych;

2.1.4 Zamówienie – elektroniczne zamawianie Usługi polegające na prawidłowym i kompletnym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na Stronie oraz przesłanie go do Usługodawcy;

2.1.5 Partner – operator sieci łączności elektronicznej zapewniająca połączenie internetowe z pewną grupą użytkowników, który jest upoważniony na podstawie umowy z Usługodawcą do oferowania tym użytkownikom korzystania z Usługi poprzez jego połączenie i pośredniczenia w zawieraniu umów między Usługodawcą a tymi użytkownikami;

2.1.7 Warunki – niniejsze Warunki świadczenia usługi „goNET.TV”, dostępnej na stronie internetowej dostawcy i przekazanej Użytkownikowi na piśmie po zawarciu Umowy;

2.1.8 Dostawca – goNET s.r.o., ID 26822580, siedziba Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, z numerem :C 25849;

2.1.10 Umowa – umowa o świadczenie usługi „goNET.TV”, zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem w formie pisemnej lub elektronicznej, na którą składają się niniejsze Warunki oraz inne załączniki niezbędne do realizowania niniejszej Umowy; Umowa może zostać zawarta z Usługodawcą za pośrednictwem Partnera;

2.1.11 Użytkownik – użytkownik końcowy usługi, który zawarł umowę z usługodawcą; jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną działającą przy zawarciu Umowy poza zakresem jego działalności gospodarczej lub poza niezależnym wykonywaniem zawodu, Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 419 Kodeksu Cywilnego; jest osoba pęłnoletnia (starsza 18 lat) i jest wd. prawa polskiego obywatel polski;

2.1.12 Interfejs użytkownika - interfejs internetowy dostępny przez Internet na podstawie nazwy użytkownika i hasła, umożliwiający Użytkownikowi zarządzanie Usługą;

2.1.13 Nadawanie. - Zapewniony stream internetowy zapewniany przez Usługodawcę w ramach Usługi, odpowiadający definicji w § 2 ust. b) ustawy, w strukturze programowej oferowanej przez Usługodawcę

2.1.14 Strona internetowa - strona internetowa Usługodawcy oferująca Usługę i uzyskująca dostęp do Interfejsu Użytkownika, dostępna pod domenami „gonet.tv”

2.1.15 Ustawa - ustawa w sprawie nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz w sprawie zmian innych ustaw, z późniejszymi zmianami;

3. Opis i podstawowe parametry usługi

3.1 Usługa polega na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości oglądania odebranej transmisji telewizyjnej zgodnie z ofertą programową Usługodawcy

za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, które nie są dostarczane przez dostawcę. Usługa jest dostępna w Czechach, na Słowacji i w Polsce

3.2 W rozumieniu § 2 ust. 1 lit. b) ustawy oznacza odbiór transmisji oryginalnych programów radiowych i telewizyjnych lub ich istotnych części, w tym usług bezpośrednio związanych z programami lub istotnymi częściami programu, oraz ich równoczesną, kompletną i niezmienioną dystrybucję dla społeczeństwa za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej.

3.3 Usługa jest usługą na podstawie Ustawy, a Usługodawca nie zapewnia Użytkownikom powiązanej usługi łączności elektronicznej polegającej na zapewnieniu połączenia internetowego zgodnie z Ustawą nr. Nr 127/2005 Coll. w sprawie łączności elektronicznej. Zawierając Umowę Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa i relacje wynikające z Umowy nie podlegają Ustawie o łączności elektronicznej. W przypadku, gdy Użytkownik zawrze Umowę za pośrednictwem Partnera, niniejsza Umowa nie ma wpływu na wykonanie odrębnej umowy o świadczenie usług łączności elektronicznej zawartej między Użytkownikiem a Partnerem.

3.4 Sposoby odbioru usługi:

3.4.1 przez dekoder goNET.TV, który jest podłączony do odbiornika lub urządzenia końcowego; metoda ta jest dostępna dla użytkownika po zawarciu umowy oraz przyjęciu i zaznaczeniu w zamówieniu usługi goNET.TV;

3.4.2 za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na obsługiwanym urządzeniu; metoda ta jest dostępna dla użytkownika po złożeniu zamówienia, opłaceniu ceny usługi i pomyślnej instalacji aplikacji na obsługiwanym urządzeniu;

3.4.3 przez interfejs sieciowy za pomocą dowolnego urządzenia (komputera, telefonu komórkowego lub tabletu) wyposażonego w przeglądarkę internetową zdolną do przesyłania strumieniowego danych; metoda ta jest dostępna dla Użytkownika już na podstawie wysłania Zamówienia, jego potwierdzenia przez Dostawcę i pomyślnego wprowadzenia danych logowania do Interfejsu Użytkownika.

3.5 Za pomocą jednego dekodera goNET.TV lub aplikacji możesz oglądać transmisję na jednym urządzeniu końcowym. Oglądanie transmisji za pośrednictwem więcej niż jednego urządzenia końcowego jest możliwe tylko przy użyciu odpowiedniej liczby dekoderów goNET.TV lub kopii Aplikacji, na warunkach określonych w Cenniku. Monitorowanie emisji za pośrednictwem interfejsu internetowego zgodnie z art. 3.4.3. można go połączyć z dowolną metodą monitorowania zgodnie z art. 3.4.1. lub 3.4.2.

3.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podstawowym warunkiem korzystania z Usługi jest funkcjonalne połączenie internetowe spełniające parametry zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi opublikowanymi w Internecie. Bez połączenia internetowego spełniającego te parametry Usługa nie może być właściwie używana, a niemożność korzystania z Usługi z tego powodu nie stanowi wady Usługi ze strony Dostawcy i nie powoduje roszczeń Użytkownika z tytułu wad Usługi w rozumieniu art. 8 niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera, Partner może ponosić odpowiedzialność za niefunkcjonalne połączenie w zakresie i w sposób określony w odpowiedniej umowie o świadczenie usług łączności elektronicznej zawartej z Użytkownikiem.

3.7 Oferta programowa znajduje się nastronie internetowej nadawcy i jest naliczana zgodnie z Cennikiem. Dostawca jest uprawniony do zmiany oferty programowej w zależności od dostępności poszczególnych programów dla odbieranej transmisji telewizyjnej i uzgodnień z ich operatorami, nawet w trakcie trwania Umowy z Użytkownikiem. Jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o tej zmianie na stronie internetowej Usługodawcy. Zmiana oferty programu nie jest uważana za zmianę Regulaminu w rozumieniu art. 10.4.

4. Zawarcie i czas trwania umowy

4.1 Zawarcie umowy

4.1.1 Klient powinien zrealizować Zamówienie dostępne na stronie internetowej Usługodawcy i wysłać je do Dostawcy, wypełniając stosowny formularz i klikając odpowiednie pole w celu wysłania. W Zamówieniu Klient wypełnia dane identyfikacyjne, wybiera wymagany pakiet programu, sposób korzystania z Usługi zgodnie z art. 3.4., Warunki umowy zgodnie z art. 4.3.1 oraz sposób zapłaty ceny Usługi i ceny za dzierżawę dekodera goNET.TV. Wysłanie Zamówienia nie będzie uważane za zawarcie Umowy. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że przedstawione oferty Usługi na Stronie Internetowej lub w jakikolwiek inny sposób nie stanowi zawarcia Umowy - w tym celu Usługodawca wyklucza zastosowanie art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. (wg.prawa Czeskiego)

4.1.2 Jeżeli Użytkownik, który jest zainteresowany zawarciem umowy i wybierze metodę płatności za Usługi, i należności za dzierżawę dekodera goNET.TV za pomocą karty płatnicza, tym samym wyraża zgodę na automatyczne obciążenie karty płatniczej Użytkownika na rzecz Usługodawcy. Niniejsza umowa nie ma wpływu na prawo Użytkownika do zakończenia automatycznego poboru z karty płatniczej na konto Usługodawcy w dowolnym momencie. Karta debetowa użytkownika zostanie obciążona do ostatniego dniu okresu subskrybcji za następny okres.

4.1.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za wiarygodność i prawidłowość danych podanych w Zamówieniu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i / lub zawarcia Umowy z powodu nieprawidłowych danych na temat Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania wyłącznie prawdziwych danych w ramach Zamówienia. Wprowadzanie w błąd (w szczególności podanie informacji o innej osobie) jest uważane za poważne naruszenie niniejszych warunków, w którym to przypadku Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 7 ust. 6, jeżeli została już zawarta.

4.1.4 Na podstawie przyjęcia Zamówienia Usługodawca ocenia, czy zawiera wszystkie dane niezbędne do przygotowania Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usługi. Jeżeli Zamówienie zostanie należycie zrealizowane, Usługodawca prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił cenę Usługi wraz z ceną za dekoder goNET.TV kartą przy wysyłce Zamówienia w rozumieniu art. 4.1.2. Dostawca wysyła również dane logowania do Interfejsu użytkownika do Dostawcy w ramach potwierdzenia otrzymania Zamówienia i udostępnia mu Usługę zgodnie z Artykuł 3.6 3.4.3 niniejszych warunków. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób korzystania z Usługi za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z art. 3.4.2., Usługodawca aktywuje Aplikację dla Użytkownika po otrzymaniu płatności i przyjęciu Zamówienia. Korzystanie z Usługi między potwierdzeniem Zamówienia a zawarciem Umowy, chyba że Użytkownik zapłacił już cenę Usługi, jest uważane za tryb próbny. Na czas trwania okresu próbnego użytkownik jest uprawniony do korzystania z usługi w zakresie art. 3.4.3. za darmo. Okres próbny kończy się wraz z zawarciem umowy lub upływem 30 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli umowa nie zostanie zawarta w tym terminie.

4.1.5 Po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia zgodnie z art. 4.1.1. i 4.1.4. Usługodawca przygotuje Umowę na piśmie i wyśle ​​ją wraz z dekoderem goNET.TV (jeżeli Użytkownik wybrał tę opcję) i innymi akcesoriami na adres Użytkownika wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem kuriera nie później niż 10 (14) dni po otrzymaniu Zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że jest obecny pod adresem dostawy w czasie określonym przez kuriera jako oczekiwany czas dostawy. Przyjęcie dekodera goNET.TV i podpisanie Umowy przez osobę inną niż Użytkownik wskazany w Zamówieniu jest możliwe tylko po przedstawieniu pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie jest obecny pod adresem, a inna osoba nie przedstawi pisemnego pełnomocnictwa, kurier podejmie drugą próbę doręczenia nie później niż 5 dni po pierwszej próbie. Jeżeli Użytkownik nie zdoła pomyślnie odebrać przesyłki podczas drugiej próby, uznaje się, że nie jest zainteresowany zawarciem umowy i wszystkimi usługami udostępnionymi użytkownikowi zgodnie z art. 4.1.4. są dezaktywowane.

4.1.6 Kurier przekaże Użytkownikowi wzrór Umowy utworzony przez Usługodawcę na podstawie Zamówienia i podpisany przez osobę upoważnioną przez Usługodawcę. Złożenie pisemnego projektu umowy uważa się za propozycję zawarcia umowy w rozumieniu art. 1731 Kodeksu Cywilnego. Wraz z projektem umowy użytkownik otrzyma również aktualne brzmienie niniejszych warunków. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia danych podanych w projekcie Umowy pod kątem poprawności i zgodności z Zamówieniem. Jeżeli dane zgodnie z projektem umowy są poprawne, podpisze propozycję. Podpisanie projektu Umowy przez Użytkownika uważa się za przyjęcie projektu w rozumieniu § 1740 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Użytkownik nie zdecydował się zapłacić ceny kartą kredytową zgodnie z art. 4.1.2., Zapłaci cenę kurierowi gotówką przy zawarciu umowy.

4.1.7 Warunkiem przekazania Użytkownikowi dekodera goNET.tv jest zawarcie Umowy w sposób określony w art. 4.1.6. Jeśli użytkownik nie podpisze umowy, dekoder goNET.TV nie może zostać mu przekazany. W takim przypadku Usługodawca ma prawo do zwrotu ceny przesyłki pocztowej przez Użytkownika, który odmówił podpisania Umowy przy dostawie (nie dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik odmówi podpisania Umowy z powodu niepoprawnych danych podanych przez Usługodawcę w Umowie, w przeciwieństwie do danych podanych przez Użytkownika w zamówieniu).

4.1.8 Płatność Twisto jest zapewniana przez firmę Twisto a.s, ID firmy: 01615165, zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, wpis 19085, z siedzibą w Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praga 1 na podstawie Twisto faktury poprzez przeniesienie wierzytelności z tytułu płatności płatności rozszerzonej na płatności Twisto zgodnie z warunkami określonymi w „Ogólnych warunkach dla klientów usługi„ TWISTO ”, które są opublikowane na stronie internetowej www.twisto.cz

4.1.9 Umowa kupna zostaje zawarta poprzez wypełnienie zamówienia przez Kupującego, przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego (pisemne potwierdzenie przez e-mail) i opłacenie zamówionego towaru przez Kupującego lub skorzystanie z usługi „Twisto”.

4.1.10 Kupujący zgadza się, że wybierając Twisto w koszyku handlowca i po zatwierdzeniu płatności Twist, akceptuje „Ogólne warunki dla klientów usługi„ TWISTO ”.

4.2 Zawarcie umowy przez partnera

4.2.1 W przypadku, gdy Użytkownik zawrze Umowę z Dostawcą za pośrednictwem Partnera upoważnionego przez Dostawcę do zawarcia Umów, niniejsza Umowa może, zgodnie z możliwościami oferowanymi przez Partnera, zostać zawarta w siedzibie Partnera bez uprzedniego złożenia Zamówienia zgodnie z art. 4.1. Po zawarciu umowy w siedzibie firmy Partner przekaże Użytkownikowi dekoder goNET.TV , jeśli Użytkownik wybrał tę metodę korzystania z Usługi.

4.2.2 Partner nie jest zobowiązany do zapewnienia Użytkownikom możliwości przeprowadzenia okresu próbnego w rozumieniu art. 4.1.4. niniejszych warunków.

4.2.3 Usługodawcą w przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera jest Usługodawca. Jednak Dostawca goNET.tv zgodnie z Umową, a Sprzedawca jest Partnerem.

4.3 Trvání a ukončení Smlouvy

4.3.1 Użytkownik w ramach zamówienia jest uprawniony do wyboru jednego z następujących trybów umowy w ramach Zamówienia:

 1. a) Umowa na czas określony z dzierżawą dekodera goNET.TV (dalej zwana „umowa na czas określony”)
 2. b) Umowa Pay- per-view (subskrybcja)

4.3.2 O ile strony nie uzgodniły inaczej, umowa na czas określony zostaje zawarta na 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

4.3.3 Umowa Subskrypcyjna zawierana jest w formie elektronicznej za zgodą Użytkownika w Zamówieniu, a Użytkownik lub Usługodawca może ją rozwiązać w dowolnym momencie. W przypadku otrzymania powiadomienia w momencie, gdy Użytkownik nie ma już opłaconej usługi goNET.TV, zostanie ono wypowiedziane następnego dnia roboczego. Jeśli użytkownik nadal korzysta z usługi goNET.TV w momencie dostawy, nadal subskrybuje, umowa wygasa w ostatnim dniu okresu subskrypcji. Wszystkie warunki niniejszej Umowy podlegają Warunkom usługi goNET.TV. Użytkownik nie ponosi opłat karnych za brak zapłaty za usługę. Usługa będzie zawsze aktywowana dla Użytkownika dokładnie na okres subskrypcji. Jeśli użytkownik subskrybuje tylko przez określony czas, nie będzie mógł korzystać z usługi ogladanie wstecz w okresie, w którym goNET.TV nie miała subskrypcji.

4.3.4 W przypadku wypowiedzenia Umowy na czas określony w jakikolwiek sposób, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu dekodera goNET.TV na adres Usługodawcy wskazany na jego stronie internetowej i umowie na własny koszt, najpóźniej w ciągu 10 dni od rozwiązania Umowy.

4.4 Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny

4.4.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny do końca kalendarzowego miesiąca od zawarcia umowy, niezależnie od tego, czy zaczął korzystać z usługi, czy nie. Rezygnacja musi być dokonana na piśmie lub pocztą elektroniczną i dostarczona Dostawcy, tak aby została otrzymana do końca kalendarzowego miesiąc od zawarcia Umowy. Jeśli umowa została zawarta za pośrednictwem partnera, wypowiedzenie musi zostać przesłane do partnera. Formularz odstąpienia znajduje się tutaj.

4.4.3 Nie później niż następnego dnia po dostarczeniu wypowiedzenia spełniającego wszystkie wymagania niniejszego artykułu 4.4. Usługodawca kończy świadczenie Usługi Użytkownikowi (dezaktywuje możliwość otrzymania Usługi w jakikolwiek sposób zgodnie z art. 3.4. oraz dostęp użytkownika do konta użytkownika). Odstąpienie rozwiązuje Umowę, a strony są zobowiązane do zwrotu sobie wszystkiego, co zrobiły przed odstąpieniem. Użytkownik jest zobowiązany do zwrócenia Dostawcy otrzymanego dekodera goNET.TV nieuszkodzonej, czystej, bez śladów zużycia, w tym kompletnych akcesoriów, i jest zobowiązany do przesłania go Dostawcy najpóźniej do końca okresu odstąpienia zgodnie z art. 4.4.1. Użytkownik ponosi koszty zwrotu dekodera goNET.TV do oddziału Dostawcy.

4.4.4 Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi otrzymanej ceny Usługi i dekodera, w tym opłaty pocztowej zapłaconej przez Użytkownika za dostarczenie dekodera do Użytkownika, ale nie przed otrzymaniem zwróconego dekodera od Użytkownika.nie ma możliwości zwrotu dekodera do Dostawcy za pobraniem - Dostawca nie przyjmie takiej przesyłki i zwróci ją Użytkownikowi. Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi Cenę Usługi i możliwą cenę dekodera wyłącznie przelewem bankowym. Mimo, że Użytkownik nie zidentyfikuje konta bankowego wobec Dostawcy, Użytkownik nie może zwlekać ze zwrotem.

4.4.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Dostawcy za zmniejszenie wartościdekodera goNET.TV w wyniku jej wykorzystania w sposób inny niż określony w Umowie. Usługodawca jest uprawniony do potrącenia wszelkich ewentualnych roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane w ten sposób w stosunku do roszczeń użytkownika o zwrot kosztów usługi i dekodera goNET.TV

4.5 Zmiany w umowie i zakresie usługi

4.5.1 Dostawca akceptuje propozycję Użytkownika dotyczącą zawarcia zmiany Umowy, jeżeli Użytkownik nie ma zaległych należności za nią i nie dopuścił się naruszenia Umowy i Warunków na czas trwania Umowy. Dostawca poinformuje Użytkownika o przyjęciu oferty pocztą elektroniczną, udostępniając Użytkownikowi Transmisję w zakresie określonym w Załączniku lub przesyłając mu kolejny dekoder goNET.TV w celu obejrzenia Transmisji na innym urządzeniu. Uzupełnienie jest zawierane poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia oferty przez Usługodawcę lub płacąc cenę Usługi i Sprzętu zgodnie z Załącznikiem, w zależności od tego, co nastąpi później.

4.5.2 Użytkownik jest uprawniony do złożenia wniosku w trakcie trwania umowy. Do Usługodawcy zmiana zakresu Usług, w szczególności liczby urządzeń, na których Usługa może być monitorowana jednocześnie, lub w zakresie Nadawania (zamawianie dodatkowych pakietów programów, jeśli Dostawca je oferuje). Propozycję można złożyć wyłącznie za pośrednictwem interfejsu użytkownika, a jej przesłanie jest uważane za propozycję zawarcia zmiany do Umowy. Jeśli Umowa zostanie zawarta za pośrednictwem Partnera, propozycja zmiany zakresu Usług może zostać złożona za pośrednictwem Partnera w sposób, na jaki Partner na to pozwala. Partner jest odpowiedzialny za przesłanie zapytania do Operatora. Możliwa jest zmiana umowy na podstawie niniejszego artykułu negocjowane w formie niepisanej w drodze wymiany komunikacji elektronicznej.

5. Warunki korzystania z Usługi i dekodera goNET.TV

5.1 Dekoder goNET.TV

5.1.1 Dekoder goNET.TV jest podstawowym warunkiem pełnego korzystania z Usługi. Z usługi nie można korzystać bez aktywnego dekodera goNET.TV, z wyjątkiem trybu próbnego przed zawarciem umowy zgodnie z art. 4.1.4.

5.1.2 Dekoder goNET.TV jest samodzielnym urządzeniem o specyfikacji technicznej wymienionej na stronie internetowej Usługodawcy i na ulotce sprzętu, działającym w systemie operacyjnym Android, którego głównym celem jest umożliwienie oglądania transmisji za pośrednictwem telewizora użytkownika, z którym jest połączony. Jedno urządzenie goNET.TV nie pozwala na oglądanie transmisji na wielu telewizorach.

5.1.3 Dekoder goNET.TV pozwala korzystać z innych usług dostępnych przez Internet i instalować aplikacje innych firm. W przypadku wynajmu Dekodera (Umowa na czas określony) Użytkownik nie jest upoważniony do instalowania na dekoderze goNET.TV aplikacji bez odpowiedniej llicencji (EULA) lub w celu uzyskania dostępu do treści i informacji, które są w jakikolwiek sposób nielegalne. Po zwróceniu dekodera goNET.TV Usługodawcy po rozwiązaniu Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do przywrócenia na dekoderze goNET.TV ustawień fabrycznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte na dekoderze goNET.TV w okresie obowiązywania umowy i po jej zwrocie.

5.1.4 W przypadku Umowy na czas nieokreślony dekoder goNET.TV staje się własnością użytkownika zgodnie z postanowieniami art. 4.2.2. I jest uprawniona do korzystania z niej nawet po rozwiązaniu umowy zgodnie z art. 5.1.3. W przypadku umowy na czas określony, dekoder goNET.TV pozostaje własnością Dostawcy przez cały czas trwania Umowy.

5.1.5 Na czas trwania Umowy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody dekodera goNET.TV, ryzyko uszkodzenia dekodera goNET.TV na Użytkownik przechodzi z chwilą jego otrzymania od kuriera. Niemożliwość korzystania z Usługi z powodu szkód dekodera goNET.TV poniesinych po minięciu ryzyka uszkodzenia. nie jest to wada Usługi ani opóźnienie ze strony Dostawcy, ani nie jest powodem do rozwiązania Umowy. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia dostawcy szkody w dekoderze.

5.2 Aplikacja

5.2.1 Aplikacja jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie przez Dostawcę w celu pobrania i zainstalowania na obsługiwanym urządzeniu określonym a stronie internetowej dostawcy. Zakres obsługiwanych urządzeń, dla których Aplikacja jest dostępna, może z czasem ulec zmianie. W przypadku, gdy Aplikacja stanie się niedostępna dla niektórych obsługiwanych urządzeń, Dostawca poinformuje o tym Użytkownika z góry za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy.

5.2.2 Dostawca zapewnia użytkownikowi prawo do korzystania z aplikacji (licencji) w następującym zakresie:

 1. a) licencja jest udzielana wyłącznie Użytkownikowi na podstawie Umowy i członkom jego gospodarstwa domowego do niekomercyjnego użytku z Aplikacji wyłącznie w celu korzystania z Usługi przez Użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego, w zakresie określonym w Umowie;
 2. b) licencja jest niewyłączna;
 3. c) licencja jest udzielana na czas trwania umowy;
 4. d) liczba pobrań i instalacji aplikacji przez jednego użytkownika nie jest ograniczona, jednak nie jest możliwe jednoczesne monitorowanie nadawania za pośrednictwem wielu kopii aplikacji w tym samym czasie, z wyjątkiem procedury użytkownika zgodnie z art. 3.4;

5.2.3 Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania danych dostępu do aplikacji w celu instalacji osobie trzeciej ani do wykonywania kopii w tym celu. Użytkownik nie jest upoważniony do ingerowania w Aplikację w sposób inny niż dozwolony przez interfejs użytkownika oraz do zmiany, dekompilacji lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w Aplikację.

5.2.4 Artykuł 5.4 dotyczy dostępności aplikacji. niniejszych warunków.

5.2.5 Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie do użytku indywidualnego, zgodnie z tymi warunkami i tekstami podanymi na stronie internetowej Usługodawcy. Nieprzestrzeganie tych zasad, niewłaściwe korzystanie z usługi goNET.TV, dystrybucja nagrań lub nietypowe korzystanie z usługi może spowodować unieważnieniem konta użytkownika bez odszkodowania.

5.3 Interfejs sieciowy

5.3.1 Interfejs sieciowy do oglądania transmisji za posrednictwem internetu potrzebne są Dane do logowania, które są indywidualnie nadawane Użytkownikom. Dzięku temu Twprzy się siec zamknięta. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do tych danych logowania i nie ujawniania ich żadnej innej osobie spoza kręgu osób mieszkających z nią w gospodarstwie domowym.

5.3.2 Dostawca może wydawać aplikacje w celu ułatwienia dostępu do interfejsu internetowego, szczególnie w przypadku mobilnych systemów operacyjnych.

5.3.3 Śledzenie transmisji za pośrednictwem interfejsu internetowego wymaga obsługiwanej przeglądarki internetowej zdolnej do przesyłania strumieniowego danych.

5.4 Korzystanie z usługi i nadawanie

5.4.1 Usługa i transmisja są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego użytkownika i na potrzeby członków jego gospodarstwa domowego w Polsce. Usługa nie jest przeznaczona do publicznego udostępniania informacji (zwłaszcza do produkcji w restauracjach, barach, sklepach, obiektach sportowych itp.) Ani do dalszej retransmisji za pośrednictwem innych urządzeń (retransmisja) do innych użytkowników końcowych. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiegokolwiek korzystania z Usługi poza tym zakresem i celem, w szczególności korzystania z usługi do retransmisji transmisji przez Internet lub inne sieci, wspólne anteny telewizyjne lub dystrybucję kablową oraz komunikację publiczną poza domem lub widoczne z miejsc poza domem. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z Usługi w celach komercyjnych. Nagrania programów są dostępne dla użytkownika przez okres 30 dni od emisji. Nagrania programów stacji, które nie są już dostępne dla użytkownika, są usuwane.

5.4.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Program transmisji programów obejmuje programy przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia, które są w stanie zagrozić fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Programy te są wyraźnie oznaczone w menu programu. Usługa obejmuje funkcję blokady rodzicielskiej, która uniemożliwia tym osobom dostęp do tych programów. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że funkcja ta jest aktywna i że osoby nieuprawnione nie mają dostępu do danych umożliwiających obejście blokady rodzicielskiej (hasła). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie tych obowiązków wobec osób wymagających szczególnego traktowania.

5.4.3 Zawierając Umowę, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Usługodawca monitorował korzystanie z Usługi w zakresie ogladalności stacji telewizyjnej / programów w sposób zautomatyzowany i na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji polecając Uzytkownikowi programy , stacje telewizyjne lub wiadomości radiowe, w sposób, który pozwala Aplikacji/ Dekoder goNET.TV . Informacje uzyskane przez dostawcę na podstawie niniejszego artykułu podlegają zasadom ochrony danych osobowych zgodnie z art. 9.1. niniejszych warunków.

5.4.4 Użytkownik ma możliwość aktywacji automatycznej płatności kartą kredytową za swoje usługi goNET.TV. Płatność automatyczna jest dokonywana ostatniego dnia, w którym użytkownik subskrybuje usługę. Zwrot płatności nie jest możliwy. Użytkownik może anulować automatyczne płatności kartą w dowolnym momencie w ustawieniach konta.

5.4.5 Aktywny użytkownik ma możliwość skonfigurowania oglądania wszystkich stacji wymienionych na stronie internetowej Usługodawcy, które są objęte jego zamówieniem w ofercie programów.

5.5 Dostępność i jakość usługi

5.5.1 Użytkownik jest świadomy, że płynność korzystania z usługi zależy od jakości połączenia internetowego, spełniają minimalne wymagania systemowe wymienione na stronie internetowej Usługodawcy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie parametrów swojego połączenia internetowego przed wysłaniem Zamówienia lub zawarciem Umowy. Jeśli Usługodawca zapewnia narzędzie przez Internet do ustalenia, czy parametry połączenia internetowego użytkownika są zgodne z minimalnymi wymaganiami systemowymi, wyniki tego narzędzia mają jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące dla Usługodawcy. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera, Partner może być odpowiedzialny za jakość i szybkość połączenia internetowego zgodnie z warunkami odpowiedniej umowy o świadczenie usług łączności elektronicznej zawartej z Użytkownikiem.

5.5.2 Wolne lub niestabilne połączenie z Internetem może prowadzić do niestabilnego odbioru lub całkowitej niemożności korzystania z niego. Stabilność odbioru może zależeć od rozdzielczości, w jakiej dostarczany jest każdy program (SD i HD). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje połączenia niespełniającego minimalnych wymagań systemowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi wymaga pewnej ilości przesłanych danych, które mogą podlegać limitom przesyłania danych (FUP) określonym przez dostawcę usług internetowych

5.5.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego i mobilnego połączenia internetowego może spowodować szybkie wyczerpanie maksymalnego miesięcznego limitu danych, a Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wyższej ceny za przesyłane dane. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w tym kontekście.

5.5.4 Jeżeli Usługodawca z wyprzedzeniem zapozna się z datą przerwy w świadczeniu Usługi, poinformuje Użytkownika o tej dacie z wyprzedzeniem za pośrednictwem sieci co najmniej 3 dni wcześniej. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji planowanej przerwy w świadczeniu Usługi w momencie najmniejszego korzystania z Usługi i nie może trwać dłużej niż to konieczne.

5.5.5 Jeżeli całkowity okres niezapowiedzianych wyłączeń Usługi w danym miesiącu kalendarzowym przekracza 24 godziny, Użytkownikowi przysługuje zniżka na cenę Usługi w następnym okresie, równa odsetkowi niedostępności w stosunku do całkowitej długości miesiąca kalendarzowego. Użytkownik jest zobowiązany ubiegać się o tę zniżkę od Dostawcy najpóźniej do końca następnego miesiąca kalendarzowego, w przeciwnym razie roszczenie wygasa. Niezapowiedziane awarie zgodnie z niniejszym artykułem nie obejmują zgłoszonych wcześniej awarii zgodnie z art. 5.5.4. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera Użytkownik jest uprawniony do żądania rabatu od ceny Usługi tylko w stosunku do Partnera.

5.5.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Usługi spowodowane działaniem siły wyższej (tj. Okoliczności, na które nie ma wpływu, na które nie ma wpływu), w szczególności:

 1. a) awarie połączenia internetowego lub urządzenia końcowego po stronie użytkownika;
 2. b) uszkodzenie dekodera goNET.TV, które nie jest wadą techniczną, za którą Dostawca odpowiada zgodnie z art. 8.1.1;
 3. c) przerwanie programu przez nadawcę;
 4. d) awarie lub utrzymanie infrastruktury technicznej lub energetycznej osób trzecich wykorzystywanych przez Uslugodawcę do świadczenia Usługi (w szczególności przerwy po stronie dostawcy hostingu serwerów, dostawców energii elektrycznej itp.);
 5. e) wpływy atmosferyczne i klęski żywiołowe.

5.6 Odpowiedzialność Usługodawcy

5.6.1 Usługodawca jest odpowiedzialny za:

 1. a) zgodność zakresu i jakości świadczonych Usług (w szczególności poszczególnych programów dostarczanych w ramach Nadawania) z Umową i Zamówieniem Użytkownika;
 2. b) udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalnego urządzenia goNET.TV, które może korzystać z Usługi;
 3. c) dyktowanie danych dostępu użytkownika do interfejsu użytkownika za pomocą jego profilu użytkownika;
 4. d) identyfikacja płatności otrzymanych od konkretnego Użytkownika;
 5. e) ochrona danych osobowych użytkownika w zakresie zgodnym z art. 9.

5.6.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

 1. a) ciągła dostępność Usługi w rozumieniu art. 5.5.4;
 2. b) Awarie siły wyższej w rozumieniu art. 5.5.6.;
 3. c) niemożliwość zawarcia Umowy lub świadczenia Usług w wyniku niepoprawnych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Zamówienia lub w wyniku braku powiadomienia Dostawcy o wszelkich zmianach tych danych;
 4. d) niemożliwość świadczenia Usługi w wyniku niedostarczenia lub niepoprawnego przekazania danych o Użytkowniku i Umowie przez Partnera;
 5. e) zgodność z minimalnymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi korzystania z Usługi przez Użytkownika (w szczególności w zakresie funkcjonalności swojego połączenia internetowego i telewizji lub innego urządzenia końcowego);
 6. f) treść wszelkich informacji i danych przesyłanych za pośrednictwem Usługi (w szczególności zawartość retransmitowanej transmisji);
 7. g) usługi i dane przesyłane w ramach korzystania z dekodera goNET.TV zgodnie z definicją w art. 5.1.3.;
 8. h) nieprawidłowe działanie aplikacji lub niemożność jej instalacji na urządzeniach końcowych, niepoprawne informacje na stronie internetowej.
 9. i) Brak możliwości przeglądarki internetowej użytkownika do oglądania transmisji za pośrednictwem interfejsu internetowego;
 10. j) wszelkie szkody materialne lub niematerialne poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku korzystania z Usługi (w szczególności szkody powstałe w wyniku oglądania treści Transmisji);
 11. k) Ochronę dekodera goNET.TV lub aplikacji przed zagrożeniami elektronicznymi, takimi jak wirusy, oprogramowanie szpiegujące i inne zagrożenia.

6. Cena usługi goNET.TV i dzierżawa dekodera

6.1 Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Usługodawcy ceny za świadczenie Usługi. Cena jest ustalona w Cenniku obowiązującym w chwili wysłania Zamówienia. Jeżeli Usługodawca zmieni Cennik między momentem wysłania Zamówienia a zawarciem Umowy, Ceny będą obowiązywać z Cennika obowiązującego w chwili wysłania Zamówienia.

6.2 Użytkownik jest uprawniony w Zamówieniu do wyboru częstotliwości i sposobu zapłaty nalezności. O ile Usługodawca nie postanowi inaczej, wszelkie późniejsze zmiany w częstotliwości i sposobie płatności ceny w trakcie trwania Umowy.

6.3 W przypadku umowy na czas określony przy dzierzawie dekodera goNET.TV zgodnie z art. 3.4.1. Użytkownik płaci Usługodawcy naleznośc za wynajem dekodera goNET.TV, wraz z indywidualnymi płatnościami za Usługi, w wybranej przez Użytkownika formie. Jeżeli warunki przeniesienia prawa własności do dekodera goNET.TV na Użytkownika zostaną spełnione zgodnie z Umową (w szczególności w przypadku opóźnienia przez Użytkownika opłaceniu Usługi i ceny wynajmu), Użytkownik zapłaci Usługodawcy pełną cenę dekodera zgodnie z Cennikiem na podstawie jego zamówienia, dostarczonego pocztą, w terminie określonym w tym zamówieniu.

6.4 Usługodawca jest uprawniony do ustanowienia korzystniejszych warunków cenowych za korzystanie z Usługi w formie działań preferencyjnych dla poszczególnych pakietów lub określonej grupy Użytkowników. Utrzymanie warunków działania przez Użytkownika może być uzależnione od zawarcia i czasu obowiązywania Umowy na czas określony.

6.5 Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Cennika w dowolnym momencie. Usługodawca poinformuje wszystkich obecnych Użytkowników o zmianie Cennika za pośrednictwem poczty elektronicznej i Strony Internetowej Usługodawcy. Jeżeli Użytkownik zawarł Umowę na czas określony, zmieniony Cennik będzie miał zastosowanie do Umowy w przypadku jego przedłużenia w rozumieniu art. 4.3.3. W przypadku zmiany ceny i braku akceptacji po stronie Klienta, ma on prawo odstąpić od umowy.

6.6 W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera, Usługodawca i Użytkownik zgadzają się w Umowie, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny Usługi na rzecz Partnera zgodnie z § 1767 Kodeksu Cywilnego. Użytkownik wypełnia swój obowiązek zapłaty ceny Usługi zgodnie z niniejszym artykułem 6 Regulaminu poprzez terminową płatność tej ceny na rzecz Partnera.

7. Przerwanie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy przez Usługodawcę

7.1 Z wyjątkiem przerw na mocy art. 5.5. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie Usługi Użytkownikowi w następujących przypadkach:

7.1.1 Użytkownik opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek kwoty pieniężnej na podstawie Umowy na rzecz Usługodawcy (lub Partnera w przypadku na podstawie Artykułu 6.7.) Przez ponad 15 dni;

7.1.2 Dostawca ma uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik naruszył obowiązki wynikające z Artykułu 5.1.3. lub 5.2.;

7.1.3 Dostawca ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że Użytkownik wprowadził do Zamówienia fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje.

7.2 W przypadku przerwy zgodnie z art. 7.1.1. Usługodawca wznowi świadczenie Usługi nie później niż 10 dni po wypłacie wszystkich zaległych kwot przez Użytkownika. Usługodawca jest uprawniony do pobierania opłaty za przedłużenie Usługi zgodnie z Cennikiem. W przypadku przerwy zgodnie z art. 7.1.2. Usługodawca wznawia świadczenie Usługi po podejrzeniu naruszenia obowiązków zgodnie z art. 5.1.3. lub 5.2. Roszczenie Usługodawcy o zapłatę ceny Usługi nie stanowi przerwy w świadczeniu Usługi zgodnie z art. 7.1.

7.3 Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy na czas nieokreślony bez podania przyczyny z trzy miesiecznym okresem wypowiedzenia. W takim przypadku umowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia.

7.4 Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania dowolnej Umowy z miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku, gdy zdecyduje się zakończyć Usługę z przyczyn technicznych lub biznesowych lub nie będzie w stanie nadal spełniać parametrów Usługi w zakresie odpowiadającym ofercie, w ramach której zostały zawarte Umowy z Użytkownikami znaczne ograniczenia ofert programów przez nadawców).

7.5 Jeżeli użytkownik ma wypowiedzenie umowy z artykułu 7.4 dowolną Usługę Subskrybcyjną przez okres po rozwiązaniu Umowy, Usługodawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę przelewem na konto bankowe Użytkownika.

7.6 Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym

Umowy w następujących przypadkach:

7.6.1 Użytkownik opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek kwoty pieniężnej na podstawie Umowy na rzecz Dostawcy przez ponad 45 dni;

7.6.2 Użytkownik w wyraźny sposób narusza obowiązki wynikające z Artykułu 5.1.3. lub 5.2. niniejszych warunków;

7.6.3 Użytkownik wprowadził fałszywe lub wprowadzające w błąd dane podczas Zamówienia.

7.7 W przypadku odstąpienia od dostawcy zgodnie z art. 7.6. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dostarczenia Użytkownikowi pisemnej rezygnacji.

8. Wady Usługi i roszczenia

8.1 Wada Usługi jest uważana za sytuację, gdy Usługa jest niedostępna lub trudno dostępna z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca. W szczególności za wadę Usługi jest uważane:

8.1.1 Awaria dekodera goNET.TV nie jest spowodowana przez użytkownika (szczególnie nieprawidłowe połączenie, umieszczenie, przepięcie lub upuszczenie), ale jest techniczną usterką urządzenia goNET.TV w oparciu o jego konstrukcję, niezależnie od tego czy wada była już widoczna w chwili odbioru , lub uszkodzenia powstały bez winy użytkownika w trakcie trwania umowy;

8.1.2 brak funkcjonalności aplikacji, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki jej używania, w tym obsługiwane urządzenia i w pełni funkcjonalne połączenie internetowe, spełniające minimalne wymagania dotyczące przepływu danych określone na stronie internetowej Usługodawcy;

8.1.3 niedostępność Usługi w wyniku zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, w szczególności awaria serwera Usługodawcy, powodująca niedostępność Transmisji lub jakiegokolwiek Programu lub niedostępność Interfejsu Użytkownika.

8.2 Jeśli Użytkownik odkryje wadę Usługi, jest zobowiązany zgłosić ją Usługodawcy niezwłocznie po jej wykryciu, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Usługodawcy lub listownie na adres Usługodawcy, w przeciwnym razie prawo wygasa.

8.3 Usługodawca zobowiązany jest rozpocząć do ustalenia wady i ustalenia jej przyczyny niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym. W tym celu odpowiednia osoba Usługodawcy ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie w celu wyjaśnienia przejawów wady i ustalenia w pierwszej kolejności skutecznych kroków w celu usunięcia wady. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji Dostawcy. Wady sdekodera goNEt.TV są rozwiązywane w lokalu Usługodawcy, dla którego Użytkownik jest zobowiązany do przesłania dekodera goNET.TV na adres Uzytkodawcy podany na Stronie internetowej, wraz z opisem wady.

8.4 Jeżeli Usługodawca uzna wadę za uzasadnioną, usunie ją natychmiast po zidentyfikowaniu. Wady dekodera goNET.TV są usuwane poprzez jej wymianę i odesłanie nowego d do Użytkownika na koszt Dostawcy. W przypadku jakiejkolwiek innej wady, Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną o zidentyfikowanej przyczynie wady i sposobie jej usunięcia.

8.5 Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamowanej wady za uzasadnioną, poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną i poinformuje go o możliwości podjęcia dalszych działań.

9. Prywatność i komunikacja handlowa

9.1 Polityka prywatności

Gromadzenie danych osobowych jest zgodne z rozporządzeniem UE RODO 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Dane użytkownika są przechowywane w systemie informatycznym dostawcy w celu zapewnienia i rozliczanie usługi w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. Polityka prywatności jest określona w Regulaminie i na stronie internetowej Usługodawcy.

9.1.1 Zawierając Umowę Użytkownik - osoba fizyczna wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych wprowadzonych w Zamówieniu lub wprowadzonych później przy zawarciu Umowy lub za pośrednictwem Interfejsu użytkownika. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale bez tego nie można zawrzeć Umowy, ponieważ Usługodawca nie byłby w stanie wywiązać się z zobowiązań umownych wobec Użytkownika. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 4 lit. a). j) Ustawa nr Nr 101/2000 w sprawie ochrony danych osobowych.

9.1.2 Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu świadczenia Usługi w zakresie wszystkich jej funkcjonalności, przy czym zakres przetwarzania wynika z zakresu danych osobowych wprowadzonych podczas Zamówienia lub później w trakcie trwania Umowy. Dane osobowe nie są przekazywane innym użytkownikom.

9.1.3 Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas trwania Umowy, a po jej rozwiązaniu przez czas trwania zobowiązań Użytkownika wobec Dostawcy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z poprzednim zdaniem wszystkie dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej wyłącznie w celach archiwalnych.

9.1.4 Usługodawca przetwarza dane osobowe własnymi środkami, wykorzystując mechaniczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (w szczególności ograniczenie dostępu do pomieszczeń zawierających dane osobowe, ustawienie praw dostępu do przechowywania danych, oprogramowania zabezpieczającego, w tym oprogramowania antywirusowego, protokołu SSL) .

9.1.5 Usługodawca nie gromadzi i nie przetwarza żadnych wrażliwych danych użytkownika w rozumieniu punktu 4 (a). b) Ustawa nr. w sprawie ochrony danych osobowych.

9.1.6 Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie zażądać informacji o celu przetwarzania swoich danych osobowych, ich zakresu i możliwych odbiorców za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub e-maila podanego podczas rejestracji.

9.1.7 w przypadku uzasadnionego podejrzenia użytkownika, że dostawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem niniejszych warunków lub przepisów, szczególnie jeśli są one przetwarzane niedokładnie lub wbrew uzgodnionemu celowi i zakresowi, dostawca ma prawo poprosić o wyjaśnienie w rozumieniu § 21 ustawy nr. w sprawie ochrony danych osobowych, w szczególności w przypadku sprostowania, dodania lub zniszczenia danych osobowych.

9.2 Wysyłanie wiadomości handlowych

9.2.1 Usługodawca zbiera i zarządza adresami e-mail i kontaktami telefonicznymi Użytkowników uzyskanymi w związku z zawarciem Umów. Pozyskane w ten sposób adresy e-mail i kontakty telefoniczne, bez względu na ich charakter, uważa się za elektroniczny adres kontaktowy uzyskany w związku ze świadczeniem usług Usługodawcy zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2000. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca jest uprawniony do wysyłania komunikatów handlowych dotyczących Usługi, innych usług Usługodawcy związanych ze świadczeniem Usługi lub usług partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń marketingowych i SMS-ów.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Stosunki między Usługodawcą a Użytkownikiem wynikające z Umowy podlegają prawu Republiki Czeskiej, nawet jeśli siedziba lub miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się w innym kraju. Wszelkie spory powstałe między Usługodawcą a Użytkownikiem, które nie zostały rozstrzygnięte zgodnie z Artykułem 10.3., Są rozstrzygane przez sądy powszechne Usługodawcy (sądy Republiki Czeskiej).

10.2 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne lub nieskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie unieważnia to ani nie powoduje nieskuteczności innych części Warunków lub Umowy.

10.3 Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem - konsumentem

10.3.1 w przypadku sporu wynikającego z Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest w pozycji konsumenta wobec Usługodawcy, Użytkownik jma prawodo złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie problemu do Czeskiej Inspekcji Handlowej w celu rozwiązaniu umowy z Usługodawcą, Złożenie petycji, a następnie udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów jest dla użytkownika bezpłatny, a wszelkie koszty związane z rozstrzygnięciem sporu będą ponoszone oddzielnie przez każdą ze stron. Dla Użytkownika wybór pozasądowego rozstrzygania sporów jest dobrowolny.

10.3.2 Ugodę pozasądową sporu regulują § 20d i nast. Np. Nr 634/1992. w sprawie ochrony konsumentów. Wniosek o wszczęcie postępowania pozasądowego musi zawierać dane szczegółowe zgodnie z art. § 20 w sprawie ochrony konsumentów. Wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu można złożyć nie później niż 1 rok od dnia, w którym Użytkownik po raz pierwszy złożył roszczenie u Usługodawcy, które jest przedmiotem sporu.

10.4 Jednostronna zmiana Regulaminu przez Usługodawcę

10.4.1 Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszych warunków w rozsądnym zakresie, w szczególności ze względu na zmiany przepisów prawnych, zmiany technologiczne wpływające na Usługę lub z powodu rozszerzenia lub zmian w Usługach. Nowa wersja Warunków ma zastosowanie do relacji z istniejącymi Użytkownikami wyłącznie na podstawie warunków niniejszego artykułu.

10.4.2 Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o zasadniczej zmianie Regulaminu co najmniej 15 dni przed jego wejściem w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu poprzez powiadomienie wysłane do Dostawcy pocztą elektroniczną.

10.4.3 Jawne odrzucenie zmian Warunków zgodnie z art. 10.4.2. Uznaje się, że Użytkownik wypowiedział Umowę przez Użytkownika z dniem wejścia w życie nowej wersji Warunków. Z chwilą wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu, co nie wpływa na zaległe zobowiązania użytkownika wobec Dostawcy zaciągnięte w okresie obowiązywania Umowy.

10.4.4 Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje wszystkich użytkowników, którzy nie odmówili ich zgodnie z art. 10.4.2. od daty wejścia w życie, a wszelkie korzystanie z Usługi dla Użytkownika po wejściu w życie nowego brzmienia jest regulowane przez to nowe brzmienie. Jeżeli Usługodawca nie dotrzymał terminu wysłania zawiadomienia o zmianie zgodnie z art. 10.4.2. nowe brzmienie Regulaminu zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od momentu, gdy dowie się o nowym brzmieniu.

10.5 Niniejsze warunki obowiązują od 17. 2. 2020Załącznik nr 2

Cennik usług GONET.TV:Cennik obowiązuje od 7. 3. 2021

Subskrybcja

HBO 219 Kč / Miesiąc
HBO 2 628 Kč / Rok
Odtwarzanie na innym urządzeniu w tym samym czasie 99 Kč / Miesiąc
Odtwarzanie na innym urządzeniu w tym samym czasie 1 188 Kč / Rok
Usługa GONET.TV 199 Kč / Miesiąc
Usługa GONET.TV 2 268 Kč / Rok

GONET.TV BOX

GONET.TV BOX 1 599 Kč
Lepší TV box pronájem 99 Kč / Miesiąc
Lepší TV box pronájem 1 188 Kč / Rok

Akcesoria

kabel AV 69 Kč
Pilot GONET.TV 500 Kč
Adapter Scart 69 Kč
Lepší TV box - odkup 1 999 Kč

Inne

Wysyłka i pakowanie 150 Kč
Wysyłka i pakowanie 100 Kč
Dobírka 49 Kč
  Czechy Czechy   Słowacja Słowacja   Po angielsku Po angielsku   Chorwacja Chorwacja