Ugovor o korištenju goNET.TV usluge

kojI zaključuju u skladu sa § 1746 stavka 2. Građanskog zakona

goNET s.r.o.
ID 26822580
sa sjedištem na adresi Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, upisanoj u Trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Ostravi, Odjeljak C, Uložak 25849, zastupana od strane Pavela Góreckija, izvršnog direktora


(kao „Pružatelj“)


i


Korisnik


UGOVOR:

Vrsta ugovora Ugovor sa plaćanjem u obliku pretplate
Programski paket goNET.TV

1) Ugovor i uvjeti

Ovaj Ugovor se zaključuje u elektroničkom obliku njegovim odobrenjem od strane Korisnika prilikom narudžbe. Svi rekviziti koji nisu regulirani ovim Ugovorom uređeni su Poslovnim uvjetima za pružanje usluge goNET.TV-a. Tumačenje pojmova korištenih velikim slovima u ovom Sporazumu uređeno je člankom 2. Uvjeta i odredbi. Tekst Uvjeta i odredbi čini Prilog br. 1 ovog Sporazuma.

2) Predmet ugovora

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge goNET.tv od strane Davatelja Korisniku, koja se sastoji od mogućnosti gledanja primljenog televizijskog emitiranja na način odabran u zaglavlju ovog Ugovora, za cijenu određenu Cjenikom. Korisnik se obvezuje platiti Davatelju cijenu goNET.TV boxa (ako je način korištenja Usluge odabran putem goNET.TV boxa) te da će nadalje platiti Dobavljaču cijenu Usluge na dogovoreni način u iznosu navedenom u Cjeniku, koji je naveden na web stranici Davatelja. Provedba bilo kakvih promjena opsega Sporazuma uređena je člankom 4.5. Uvjeta i odredbi, dok se prilagodba opsega Ugovora može dogovoriti i u elektroničkom obliku.
Usluga goNET.TV radi u obliku pretplate, stoga Korisnik ne snosi kaznene naknade za neplaćanje usluge. Korisnik će uslugu uvijek aktivirati točno za razdoblje na koje će se pretplatiti. Ako se Korisnik pretplati samo na određeno vrijeme, neće moći koristiti uslugu u razdoblju u kojem goNET.TV nije unaprijed plaćen.

3) Prodaja goNET.TV boxa (ako je odabran u Narudžbi)

Davatelj prenosi Korisniku pravo vlasništva na goNET.TV box u smislu članka 4.3.2. Uvjeta i odredbi, zasnovano na primopredaji prilikom isporuke i punoj uplati cijene goNET.TV prema Cjeniku. Korisnik prihvaća pravila korištenja goNET.TV boxa i rukovanje njima koje je navedeno u članku 5.1. Uvjeta i odredbi korištenja Aplikacije prema članku 5.2. Uvjeta i odredbi4) Izjava korisnika

Korisnik se slaže da:

  • se upoznao sa tekstom Uvjeta i odredbi u obliku u kojem su mu dostavljeni elektroničkim putem prilikom slanja Narudžbe
  • je upoznat s načelom Usluge i pravilima njezinog rada, uključujući zahtjeve za kvalitetom internetske veze koja udovoljava uvjetima navedenim na internetskoj stranici;
  • zna pravila korištenja usluge i goNET.TV boxa u skladu s člankom 5. Uvjeta i odredbi i obvezuje se poštivati ​​ta pravila;
  • zna uvjete za raskid ovog sporazuma raskidom sukladno članku 4.3.3. Uvjeta i odredbi, raskidanje bez navođenja razloga u skladu s člankom 4.4. Uvjeta i odredbi i raskid ugovora od strane Davatelja u smislu članka 7. Uvjeta i odredbi;
  • pristaje na obradu njegovih osobnih podataka unesenih unutar Naloga i prema ovom Ugovoru pod uvjetima sukladno članku 9.1:
  • pristaje na upotrebu kontakata navedenih u ovom Ugovoru u svrhu povremenog slanja poslovnih poruka koje se tiču ​​Usluge i ostalih događaja Davatelja;
  • da priznaje mogućnost Davatelja Usluge da jednostrano mijenja uvjete na način naveden u 10.4. Uvjeta i odredbi.

5) Završne odredbe

Ovaj Ugovor stupa na snagu odobrenjem u vrijeme narudžbe. Korisnik odobrava ovaj Ugovor prihvaćanjem prijedloga za zaključenje ugovora u smislu §-a 1740 Građanskog zakona, dok se isključuje mogućnost prihvaćanja prijedloga s izmjenom ili odstupanjem. Ugovor, sklopljen s Korisnikom na poziciji potrošača, je ugovor sklopljen izvan poslovnog prostora u smislu članka 1828. Građanskog zakona..

Ovaj ugovor uključuje:

Prilog br. 1 – Uvjeti i odredbe poslovanja za pružanje usluge goNET.TV
Prilog br. 2 - Cjenik

Odnos koji proizlazi iz ovog sporazuma reguliran je zakonom Češke Republike.

suglasnost stranaka:


U Ostravi Datum 26. 5. 2024 U: Datum:
Pružatelj usluga: Korisnik:


Potpis korisnika:

Datum rođenja:
  Češka republika Češka republika   Slovačka Slovačka   Irska Irska   Poljska Poljska   Ukrajina Ukrajina