goNET s.r.o.
IČ 26822580
z siedzibą w Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie,, Sekcja C, pozycja 25849

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ GONET s.r.o.

Wstęp

 1. Tato Niniejsza informcja jest przeznaczona dla wszystkich osób, które z firmą goNET s.r.o. (w dalszej części jako „Administrator“) wchodzą w stosunek umowny jako zarejestrowani i niezarejestrowani użytkownicy serwisu GONET.TV (w dalszej części jako „usługa“ i „użytkownik“) oraz usług oferowanych przez portal www.gonet.tv (w dalszej części jako „portal“).
 2. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe, które użytkownik sam przekazał w ramach dokończenia procesu rejestracji na portalu, lub w ramach korzystania z portalu i usługi, a to wyłącznie do celów i w zakresie uzgodnionym w umowie, jakiekolwiek inne dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie, jeżeli użytkownik poda je administratorowi z własnej woli. Ponadto administrator o użytkownikach przetwarza informacje uzyskane w wyniku wprowadzenia ich na portalu.
 3. Administrator, jako administrator danych osobowych, udostępnia użytkownikom jako podmiotom danych osobowych w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. - zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (w dalszej części jako „Rozporządzenie”) Poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Tożsamość i dane kontaktowe administratora goNET s.r.o.
IČ 26822580
z siedzibą w Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, Sekcja C, pozycja 25849
Osoba wyznaczona do przetwarzania danych osobowych: Ing. Pavel Górecki
Cel przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja użytkowników w celu:
 1. zawarcie i realizacja stosownej umowy z użytkownikiem (umowa o świadczenie usług), a w tym celu przechowywanie użytkownika w odpowiedniej ewidencji, archiwizację dokumentów kontraktowych i księgowych w zakresie określonym przepisami prawa („cel nr 1” )
 2. analiza odwiedzin na portalu, ułatwienie i usprawnienie korzystania z usługi i serwisu przez użytkowników („cel nr 2”)
 3. marketingu i oferowania towarów i usług administratora lub jego kontrahentów (wysyłanie wiadomości biznesowych), po to, aby zwiększyć komfort użytkownika podczas korzystania z serwisu i portalu („cel nr 3”)
 4. kontrola nadużyć rabatów i promocji administratora (cel nr 4“)
Podstawa prawna
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (w zakresie celu nr 2)
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji działań podjętych przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (w zakresie celu nr 1)
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (w zakresie celu nr 1)
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy nr 563/1991 Dz.U. o rachunkowości) (w zakresie celu nr 1)
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (w zakresie celów nr 1, nr 3 i nr 4).
Osoby, których dane dotyczą Dane osobowe przetwarzane w zakresie dostarczenia usługi:
 • użytkownicy, zarejestrowani lub niezarejestrowani, którzy korzystają z usługi administratora, odwiedza portal i zawiera umowę z administratorem o dostarczenie usług; dane osobowe są przetwarzane w ramach elektronicznej bazy danych administratora:
  • identyfikacyjne (imię, nazwisko)
  • adresowe (adres, numer telefonu, e-mail)
  • opisowe (identyfikator środka płatności)
  • dane o lokalizacji, dane o monitorowanych programach (historia, ulubione, niedokończone oglądane itp.)
  • adres IP
Prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. f) Rozporządzenia Prawnie uzasadniony interes administratora polega na:
 • oferowanie usług bezpośrednio użytkownikowi, uzyskiwanie opinii użytkowników i oferowanie usług dostosowanych do użytkownika
 • konieczność przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy przez obie strony, nawet po rozwiązaniu umowy, dla celów ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy, przez okres przedawnienia wynikający z prawa cywilnego
 • konieczność przechowywania informacji o identyfikatorze środka płatniczego, z którego korzysta użytkownik przy dokonywaniu płatności wynikających z umowy o świadczenie usług, w celu kontroli nadużyć
 • promocje administratora
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych We wszystkich określonych celach dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane poszczególnym pracownikom administratora, którzy wykonują obsługę użytkowników, wsparcie techniczne oraz czynności związane z wykonywaniem umowy z użytkownikiem.
Dane osobowe użytkowników mogą być również przekazywane zewnętrznym dostawcom administratora znajdującym się na stanowisku podmiotu przetwarzającego dane osobowe (w szczególności zewnętrznym dostawcom usług księgowych lub prawnych) we wszystkich określonych celach. W przypadku korzystania z karty płatniczej dane osobowe zostaną udostępnione wystawcy karty płatniczej w celu ewentualnego wyjątku TRA.
Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza granice krajów UE, nawet w kontekście korzystania z jakichkolwiek usług przechowywania danych i usług w chmurze.
Czas przechowywania danych osobowych
 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane w celu nr 1 administrator przechowuje w pełnym zakresie, w jakim zostały mu przekazane przez użytkownika, przez czas trwania stosunku umownego z użytkownikiem. Po ustaniu stosunku umownego Administrator przechowuje dane w zakresie i przez okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa (Ustawa nr 563/1991 Dz.U. o rachunkowości).
 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane w celu nr 2 administrator przechowuje przez czas określony, określony w odpowiedniej informacji o poszczególnych plikach cookies dostępnych w serwisie lub do czasu zrezygnowania ze zgody na przetwarzenia danych osobowych przez użytkownika.
 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach celu nr 3 Administrator przechowuje do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych lub do wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych. W zakresie dokumentów dotyczących wykonania umowy przez okres przedawnienia zgodnie z właściwymi przepisami prawa cywilnego.
 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane w celu nr 4, tj. Informacja o identyfikatorze środka płatniczego, są przechowywane przez administratora przez okres 5 lat od zakończenia stosunku umownego. Dokumenty zawierające dane osobowe użytkownika, których administrator nie potrzebuje już do wyżej wymienionych celów przechowywania, zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania, a dokumentacja elektroniczna zostanie usunięta ze wszystkich systemów.
Prawa użytkownika Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do zmiany i poprawienia swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesenia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
Informacje o sposobie wykonywania praw przez użytkownika Z praw opisanych powyżej, użytkownik może skorzystać na następujące sposoby:
 • osobiście w siedzibie firmy: Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, na podstawie okazania ważnego dokumentu tożsamości;
 • pisemne żądanie opatrzone zweryfikowanym podpisem użytkownika dostarczone na adres siedziby administratora;
 • pocztą elektroniczną z podpisem elektronicznym na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez uznany w Czechach urząd certyfikacji.
Dobrowolne / obowiązkowe przekazanie danych osobowych Zawarcie stosunku umownego z administratorem w celu świadczenia usług przez administratora, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie w celu nr 2, jest dobrowolne dla użytkownika, o ile nie nakazuje tego przepis prawa. Jeżeli jednak ten stosunek umowny zostanie uzgodniony z administratorem, podanie danych osobowych użytkownika w zakresie wymaganym przez administratora jest niezbędne do zawarcia odpowiedniej umowy z użytkownikiem oraz do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających ze stosunku umownego. Bez podania niezbędnych danych osobowych użytkownika administrator nie może negocjować danego stosunku umownego z użytkownikiem. Udostępnianie danych osobowych, które użytkownik przekazuje administratorowi z własnej woli poza niezbędnymi danymi osobowymi, jest całkowicie dobrowolne.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Na podstawie danych osobowych otrzymanych od użytkownika, w szczególności historii przeglądania i preferencji użytkownika, administrator dokonuje personalizacji w celu zaoferowania usług administratora dostosowanych do konkretnego użytkownika. W jej ramach zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które jednak nie wywołuje skutków prawnych dla użytkownika.
  Czechy Czechy   Słowacja Słowacja   Irlandia Irlandia   Chorwacja Chorwacja   Ukraina Ukraina