WARUNKI HANDLOWE DOSTARCZANIA USŁUGI GONET.TV

Dostawca

goNET s.r.o.
IČ 26822580, z siedzibą Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrawa

1. Przepisy wstępne

1.1 Niniejszy Regulamin świadczenia usługi „GONET.TV” reguluje stosunki między Dostawcą polegające na świadczeniu retransmitowanego programu telewizyjnego za pośrednictwem specjalnych systemów transmisji (za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej z wykorzystaniem technologii OTT) w rozumieniu § 2 ust. b) Ustawa nr. Nr 231/2001 w sprawie działalności radiofonii i telewizji oraz usług związanych ze świadczeniem retransmitowanych programów telewizyjnych i przez końcowego użytkownika tych usług.

1.2 Użytkownik końcowy otrzyma możliwość zapoznania się z aktualnym brzmieniem niniejszego regulaminu przed zawarciem umowy. Podpisanie umowy oznacza, że zapoznał się z jego brzmieniem, które przez cały czas trwania umowy będzie dostępne na stronie internetowej.

1.3 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o dostarczanie odbieranego przekazu telewizyjnego za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej i dostarczania powiązanego sprzętu zawartej przez Dostawcę z Użytkownikiem końcowym i może zostać zmieniony przez Dostawcę w okresie obowiązywania Umowy tylko zgodnie z art. 10.4. Użytkownik końcowy otrzyma aktualne brzmienie niniejszego Regulaminu w momencie zmiany i nadal będzie dostępne na stronie internetowej.

2. Definicje

2.1 Terminy pisane wielkimi literami użyte w niniejszym Regulaminie będą interpretowane w następujący sposób:

2.1.1 Aplikacja - aplikacja jest przeznaczona do korzystania z usług GONET.TV na obsługiwanych urządzeniach. Aplikacja jest dostępna dla obsługiwanych urządzeń, określonych na stronie internetowej Dostawcy;

2.1.2 Cennik - cennik Usług i opłat za dostarczenie dekodera GONET.TV, którego aktualna wersja jest dołączona do Umowy i jest dostępna na stronie internetowej Dostawcy;

2.1.3 Dekoder GONET.TV BOX - urządzenie udostępnione Użytkownikowi przez Dostawcę w celu oglądania transmisji telewizyjnych za pośrednictwem urządzenia telewizyjnego, posiadające możliwość podłączenia się do Internetu, z systemem operacyjnym Android, umożliwiające także korzystanie z usług dodatkowych;

2.1.4 Zamówienie - elektroniczne zamawianie Usługi polegające na prawidłowym i kompletnym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na Stronie („Zarejestruj się”) oraz przesłanie go do Dostawcy;

2.1.5 Partner - operator sieci łączności elektronicznej zapewniający połączenie internetowe z pewną grupą użytkowników, który jest upoważniony na podstawie umowy z Dostawcą do oferowania tym użytkownikom korzystania z Usługi poprzez jego połączenie i pośredniczenia w zawieraniu umów między Dostawcą a tymi użytkownikami;

2.1.7 Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług „GONET.TV”, dostępny na stronie internetowej Dostawcy i przekazany Użytkownikowi na piśmie podczas zawierania Umowy;

2.1.8 Dostawca - goNET s.r.o., ID 26822580, z siedzibą w Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, z numerem C-25849;

2.1.10 Umowa - umowa o świadczenie usług „GONET.TV”, zawarta między Dostawcą a Użytkownikiem w formie pisemnej lub elektronicznej, na którą składają się niniejszy Regulamin oraz inne załączniki niezbędne do realizowania niniejszej Umowy; Umowa może zostać zawarta z Dostawcą za pośrednictwem Partnera;

2.1.11 Użytkownik - użytkownik końcowy usługi, który zawarł umowę z Dostawcą; jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną działającą przy zawarciu Umowy poza zakresem jego działalności gospodarczej lub poza niezależnym wykonywaniem zawodu, Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 419 Kodeksu Cywilnego; jest osoba pełnoletnią (starszą niż 18 lat) i jest obywatelem Polski;

2.1.12 Interfejs użytkownika - interfejs internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji na podstawie nazwy użytkownika i hasła, umożliwiający Użytkownikowi zarządzanie Usługą i dostęp do niej;

2.1.13 Nadawanie - zapewniony stream internetowy zapewniany przez Dostawcę w ramach Usługi, odpowiadający definicji w § 2 ust. b) ustawy, w strukturze programowej oferowanej przez Dostawcę;

2.1.14 Strona internetowa - strona internetowa Dostawcy oferująca Usługę i zapewniająca dostęp do Interfejsu Użytkownika, dostępna pod domeną www.gonet.tv/pl/;

2.1.15 Ustawa - ustawa w sprawie nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz w sprawie zmian innych ustaw, z późniejszymi zmianami;

3. Opis i podstawowe parametry usługi

3.1 Usługa polega na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości reemisji telewizyjnej zgodnie z ofertą programową Dostawcy za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, które nie są dostarczane przez dostawcę. Usługa jest dostępna w Czechach, na Słowacji, w Polsce i Chorwacji;

3.2 W rozumieniu § 2 ust. 1 lit. b) oznacza odbiór transmisji oryginalnych programów radiowych i telewizyjnych lub ich istotnych części, w tym usług bezpośrednio związanych z programami lub istotnymi częściami programu, oraz ich równoczesną, kompletną i niezmienioną dystrybucję za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej;

3.3 Usługa jest usługą na podstawie Ustawy, a Dostawca nie zapewnia Użytkownikom powiązanej usługi łączności elektronicznej polegającej na zapewnieniu połączenia internetowego zgodnie z Ustawą nr. Nr 127/2005 w sprawie łączności elektronicznej. Zawierając Umowę Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa i relacje wynikające z Umowy nie podlegają Ustawie o łączności elektronicznej. W przypadku, gdy Użytkownik zawrze Umowę za pośrednictwem Partnera, niniejsza Umowa nie ma wpływu na wykonanie odrębnej umowy o świadczenie usług łączności elektronicznej zawartej między Użytkownikiem a Partnerem;

3.4 Sposoby odbioru usługi:

3.4.1 przez dekoder GONET.TV BOX, który jest podłączony do odbiornika lub urządzenia końcowego; metoda ta jest dostępna dla użytkownika po zawarciu umowy oraz przyjęciu i zaznaczeniu w Zamówieniu usługi dekoder GONET.TV BOX;

3.4.2 za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na obsługiwanym urządzeniu; metoda ta jest dostępna dla użytkownika po złożeniu zamówienia, uiszczeniu opłaty za usługę i pomyślnej instalacji aplikacji na obsługiwanym urządzeniu;

3.4.3 przez Interfejs użytkownika za pomocą dowolnego urządzenia (komputera, telefonu komórkowego lub tabletu) wyposażonego w przeglądarkę internetową zdolną do przesyłania strumieniowego danych; metoda ta jest dostępna dla Użytkownika już na podstawie wysłania Zamówienia, jego potwierdzenia przez Dostawcę i pomyślnego wprowadzenia danych logowania do Interfejsu Użytkownika;

3.5 Za pomocą jednego dekodera GONET.TV BOX lub aplikacji można oglądać transmisję na jednym urządzeniu końcowym. Oglądanie transmisji za pośrednictwem więcej niż jednego urządzenia końcowego jest możliwe tylko przy użyciu odpowiedniej liczby dekoderów GONET.TV BOX lub kopii Aplikacji, na warunkach określonych w Cenniku. Monitorowanie emisji za pośrednictwem interfejsu internetowego zgodnie z art. 3.4.3. można go połączyć z dowolną metodą monitorowania zgodnie z art. 3.4.1. lub 3.4.2;

3.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podstawowym warunkiem korzystania z Usługi jest działające połączenie internetowe, spełniające parametry zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi opublikowanymi w Internecie. Bez połączenia internetowego spełniającego te parametry Usługa nie może być właściwie używana, a niemożność korzystania z Usługi z tego powodu nie stanowi wady Usługi ze strony Dostawcy i nie powoduje roszczeń Użytkownika z tytułu wad Usługi w rozumieniu art. 8 niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera, Partner może ponosić odpowiedzialność za niewystarczające połączenie w zakresie i w sposób określony w odpowiedniej umowie o świadczenie usług łączności elektronicznej zawartej z Użytkownikiem;

3.7 Oferta programowa znajduje się na stronie internetowej Dostawcy i jest naliczana zgodnie z Cennikiem. Dostawca jest uprawniony do zmiany oferty programowej w zależności od dostępności poszczególnych programów dla odbieranej transmisji telewizyjnej i uzgodnień z ich operatorami, nawet w trakcie trwania Umowy z Użytkownikiem. Jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o tej zmianie na stronie internetowej Dostawcy. Zmiana oferty programu nie jest uważana za zmianę Regulaminu w rozumieniu art. 10.4;

4. Zawarcie i czas trwania umowy

4.1 Zawarcie umowy;

4.1.1 Użytkownik powinien zrealizować Zamówienie na stronie internetowej Dostawcy i wysłać je do Dostawcy, wypełniając stosowny formularz i klikając odpowiednie pole w celu wysłania. W Zamówieniu Użytkownik wypełnia dane identyfikacyjne, wybiera wymagany pakiet programu, sposób korzystania z Usługi zgodnie z art. 3.4., Warunki umowy zgodnie z art. 4.3.1 oraz sposób zapłaty ceny Usługi i ceny za zakup dekodera GONET.TV BOX. Wysłanie Zamówienia nie będzie uważane za zawarcie Umowy. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przedstawione oferty Usługi na Stronie Internetowej lub w jakikolwiek inny sposób nie stanowią o zawarciu Umowy - w tym celu Dostawca wyklucza zastosowanie art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. (wg prawa Czeskiego);

4.1.2 Jeżeli Użytkownik, który jest zainteresowany zawarciem umowy i wybierze metodę płatności za Usługi, i należności za zakup dekodera GONET.TV za pomocą karty płatniczej, tym samym wyraża zgodę na automatyczne obciążenie karty płatniczej Użytkownika na rzecz Dostawcy. Niniejsza umowa nie ma wpływu na prawo Użytkownika do zakończenia automatycznego poboru z karty płatniczej na konto Dostawcy w dowolnym momencie. Karta debetowa użytkownika zostanie obciążona ostatniego dniu okresu subskrypcji za następny okres;

4.1.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za wiarygodność i prawidłowość danych podanych w Zamówieniu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i / lub zawarcia Umowy z powodu nieprawidłowych danych na temat Użytkownika. Wprowadzanie w błąd (w szczególności podanie informacji o innej osobie) jest uważane za poważne naruszenie niniejszego Regulaminu, w którym to przypadku Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 7 ust. 6, jeżeli ta została już zawarta;

4.1.4 Na podstawie przyjęcia Zamówienia Dostawca ocenia, czy Zamówienie zawiera wszystkie dane niezbędne do przygotowania Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usługi. Jeżeli Zamówienie zostanie należycie zrealizowane, Dostawca prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił cenę Usługi wraz z ceną za dekoder GONET.TV BOX kartą przy realizacji Zamówienia w rozumieniu art. 4.1.2., Dostawca wysyła również dane logowania do Interfejsu użytkownika w ramach potwierdzenia otrzymania Zamówienia i udostępnia mu Usługę zgodnie z Artykuł 3.6 3.4.3 niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób korzystania z Usługi za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z art. 3.4.2., Dostawca aktywuje Aplikację dla Użytkownika po otrzymaniu płatności i przyjęciu Zamówienia. Korzystanie z Usługi między potwierdzeniem Zamówienia a zawarciem Umowy, chyba że Użytkownik pokrył już opłatę za Usługi, jest uważane za okres próbny. Na czas trwania okresu próbnego użytkownik jest uprawniony do korzystania z usługi w zakresie art. 3.4.3. za darmo. Okres próbny kończy się wraz z zawarciem umowy lub upływem 30 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli umowa nie zostanie zawarta w tym terminie;

4.1.5 Po otrzymaniu i potwierdzeniu Zamówienia zgodnie z art. 4.1.1. i 4.1.4. niniejszego Regulaminu Dostawca przygotuje Umowę na piśmie i wyśle ​​ją wraz z dekoderem GONET.TV BOX (jeżeli Użytkownik wybrał tę opcję) i innymi akcesoriami na adres Użytkownika wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem kuriera nie później niż 14 dni od otrzymania Zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że jest obecny pod adresem dostawy w czasie określonym przez kuriera jako oczekiwany czas dostawy. Przyjęcie dekodera GONET.TV BOX i podpisanie Umowy przez osobę inną niż Użytkownik wskazany w Zamówieniu jest możliwe tylko po przedstawieniu pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie jest obecny pod adresem, a inna osoba nie przedstawi pisemnego pełnomocnictwa, kurier podejmie drugą próbę doręczenia nie później niż 5 dni po pierwszej próbie. Jeżeli Użytkownik nie zdoła pomyślnie odebrać przesyłki podczas drugiej próby, uznaje się, że nie jest zainteresowany zawarciem umowy i wszystkimi usługami udostępnionymi użytkownikowi zgodnie z art. 4.1.4. są dezaktywowane;

4.1.6 Kurier przekaże Użytkownikowi wzór Umowy utworzony przez Dostawcę na podstawie Zamówienia i podpisany przez osobę upoważnioną przez Dostawcę. Złożenie pisemnego projektu umowy uważa się za propozycję zawarcia umowy w rozumieniu art. 1731 Kodeksu Cywilnego. Wraz z projektem umowy użytkownik otrzyma również aktualne brzmienie niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia danych podanych w propozycji Umowy pod kątem poprawności i zgodności z Zamówieniem. Jeżeli dane zgodnie z propozycją umowy są poprawne, podpisze propozycję. Podpisanie propozycji Umowy przez Użytkownika uważa się za przyjęcie projektu w rozumieniu § 1740 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Użytkownik nie zdecydował się zapłacić ceny kartą kredytową zgodnie z art. 4.1.2., Zapłaci cenę kurierowi gotówką przy zawarciu umowy;

4.1.7 Warunkiem przekazania Użytkownikowi dekodera GONET.TV BOX jest zawarcie Umowy w sposób określony w art. 4.1.6. Jeśli użytkownik nie podpisze umowy, dekoder GONET.TV nie może zostać mu przekazany. W takim przypadku Dostawca ma prawo do zwrotu ceny przesyłki pocztowej przez Użytkownika, który odmówił podpisania Umowy przy dostawie (nie dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik odmówi podpisania Umowy z powodu niepoprawnych danych podanych przez Dostawcę w Umowie, w przeciwieństwie do danych podanych przez Użytkownika w zamówieniu);

4.2 Zawarcie umowy przez Partnera;

4.2.1 W przypadku, gdy Użytkownik zawrze Umowę z Dostawcą za pośrednictwem Partnera upoważnionego przez Dostawcę do zawarcia Umów, niniejsza Umowa może, zgodnie z możliwościami oferowanymi przez Partnera, zostać zawarta w siedzibie Partnera bez uprzedniego złożenia Zamówienia zgodnie z art. 4.1. Po zawarciu umowy w siedzibie firmy Partner przekaże Użytkownikowi dekoder GONET.TV BOX, jeśli Użytkownik wybrał tę metodę korzystania z Usługi;

4.2.2 Partner nie jest zobowiązany do zapewnienia Użytkownikom możliwości przeprowadzenia okresu próbnego w rozumieniu art. 4.1.4. niniejszego Regulaminu;

4.2.3 Dostawcą w przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera jest Dostawca. Sprzedawcą jest Partner;

4.3 Czas trwania i sposób zakończenia Umowy;

4.3.1 Użytkownik w ramach Zamówienia jest uprawniony do wyboru jednego z następujących trybów umowy w ramach Zamówienia:

 1. a) Umowa na czas określony z dzierżawą dekodera GONET.TV BOX (dalej zwana „umowa na czas określony”);

 2. b) Umowa Pay- per-view (subskrypcja)

4.3.2 O ile strony nie uzgodniły inaczej, umowa na czas określony zostaje zawarta na 24 miesiące od daty zawarcia umowy;

4.3.3 Umowa Subskrypcyjna zawierana jest w formie elektronicznej za zgodą Użytkownika w Zamówieniu, a Użytkownik lub Dostawca może ją rozwiązać w dowolnym momencie. W przypadku otrzymania powiadomienia w momencie, gdy Użytkownik nie ma już opłaconej usługi GONET.TV, zostanie ono wypowiedziane następnego dnia roboczego. Jeśli użytkownik nadal korzysta z usługi GONET.TV w momencie dostawy, nadal subskrybuje, umowa wygasa w ostatnim dniu okresu subskrypcji. Wszystkie warunki niniejszej Umowy podlegają Warunkom usługi GONET.TV. Użytkownik nie ponosi opłat karnych za brak zapłaty za usługę. Usługa będzie zawsze aktywowana dla Użytkownika dokładnie na okres subskrypcji. Jeśli użytkownik subskrybuje tylko przez określony czas, nie będzie mógł korzystać z usługi oglądania wstecz w okresie, w którym subskrypcja GONET.TV nie była zawarta;

4.3.4 W przypadku wypowiedzenia Umowy na czas określony w jakikolwiek sposób, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu dekodera GONET.TV BOX na adres Dostawcy wskazany na jego stronie internetowej i umowie na koszt własny, najpóźniej w ciągu 10 dni od rozwiązania Umowy;

4.4 Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny;

4.4.1 Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do końca 14 dnia kalendarzowego od zawarcia umowy. Odstąpienie musi zostać dokonane w formie pisemnej lub e-mailem i doręczone Dostawcy najpóźniej do końca 14 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, a zaksięgowane pieniądze nie mogą zostać mu zwrócone, w przypadku gdy rozpoczął korzystanie z usług treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, to jest aktywował i oglądał telewizję GONET.TV.

4.4.2 Nie później niż następnego dnia po dostarczeniu wypowiedzenia spełniającego wszystkie wymagania niniejszego artykułu 4.4. Dostawca kończy świadczenie Usługi Użytkownikowi (dezaktywuje możliwość otrzymania Usługi w jakikolwiek sposób zgodnie z art. 3.4. oraz dostęp użytkownika do Interfejsu użytkownika). Odstąpienie rozwiązuje Umowę, a strony są zobowiązane do zwrotu sobie wszystkiego, co zostało przekazane przed odstąpieniem. Użytkownik jest zobowiązany do zwrócenia Dostawcy otrzymanego dekodera GONET.TV BOX nieuszkodzonego, czystego, bez śladów zużycia, w tym kompletnych akcesoriów i jest zobowiązany do przesłania go Dostawcy najpóźniej do końca okresu odstąpienia. Zgodnie z art. 4.4.1. Użytkownik ponosi koszty zwrotu dekodera GONET.TV do oddziału Dostawcy;

4.4.3 Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi otrzymanej ceny Usługi i dekodera, w tym opłaty pocztowej zapłaconej przez Użytkownika za dostarczenie dekodera do Użytkownika, ale nie przed otrzymaniem zwróconego dekodera od Użytkownika. Nie ma możliwości zwrotu dekodera do Dostawcy za pobraniem - Dostawca nie przyjmie takiej przesyłki i zwróci ją Użytkownikowi. Dostawca jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi Cenę Usługi i możliwą cenę dekodera wyłącznie przelewem bankowym. Mimo, że Użytkownik nie zidentyfikuje konta bankowego wobec Dostawcy, Użytkownik nie może zwlekać ze zwrotem;

4.4.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Dostawcy za zmniejszenie wartości dekodera GONET.TV BOX w wyniku jej wykorzystania w sposób inny niż określony w Umowie. Dostawca jest uprawniony do potrącenia wszelkich ewentualnych roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane w ten sposób w stosunku do roszczeń użytkownika o zwrot kosztów usługi i dekodera GONET.TV BOX;

4.5 Zmiany w umowie i zakresie usługi;

4.5.1 Dostawca akceptuje propozycję Użytkownika dotyczącą zawarcia zmiany Umowy, jeżeli Użytkownik nie ma zaległych należności za nią i nie dopuścił się naruszenia Umowy i Warunków na czas trwania Umowy. Dostawca poinformuje Użytkownika o przyjęciu oferty pocztą elektroniczną, udostępniając Użytkownikowi Transmisję w zakresie określonym w Załączniku lub przesyłając mu kolejny dekoder GONET.TV BOX w celu obejrzenia Transmisji na innym urządzeniu. Uzupełnienie jest zawierane poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia oferty przez Dostawcę lub poprzez uiszczenie ceny Usługi i Sprzętu zgodnie z Załącznikiem, w zależności od tego, co nastąpi później;

4.5.2 Użytkownik jest uprawniony do zaproponowania zmian w Umowie w trakcie jej trwania. Szczególnie w zakresie liczby urządzeń, na których Usługa może być wykorzystywana jednocześnie, lub w zakresie Nadawania (zamawianie dodatkowych pakietów programów, jeśli Dostawca je oferuje). Propozycję zmian można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Interfejsu użytkownika, a jej przesłanie jest uważane za propozycję zmiany do Umowy. Jeśli Umowa zostanie zawarta za pośrednictwem Partnera, propozycja zmiany zakresu Usług może zostać złożona za pośrednictwem Partnera w sposób, na jaki Partner na to pozwala. Partner jest odpowiedzialny za przesłanie zapytania do Operatora. Możliwa jest zmiana umowy na podstawie niniejszego artykułu negocjowana w formie pisemnej w drodze wymiany komunikacji elektronicznej;

5. Warunki korzystania z Usługi i dekodera GONET.TV

5.1 Dekoder GONET.TV BOX;

5.1.1 Dekoder GONET.TV BOX jest podstawowym warunkiem pełnego korzystania z Usługi. Z usługi nie można korzystać bez aktywnego dekodera GONET.TV BOX, z wyjątkiem trybu próbnego przed zawarciem umowy zgodnie z art. 4.1.4;

5.1.2 Dekoder GONET.TV BOX jest samodzielnym urządzeniem o specyfikacji technicznej wymienionej na stronie internetowej Dostawcy i na ulotce sprzętu, działającym na systemie operacyjnym Android, którego głównym celem jest umożliwienie oglądania transmisji za pośrednictwem telewizora użytkownika, z którym jest połączony. Jedno urządzenie GONET.TV BOX nie pozwala na oglądanie transmisji na wielu telewizorach;

5.1.3 Dekoder GONET.TV BOX pozwala korzystać z innych usług dostępnych przez Internet, jak na przykład instalowanie aplikacji innych firm. W przypadku wynajmu Dekodera (Umowa na czas określony) Użytkownik nie jest upoważniony do instalowania na dekoderze GONET.TV aplikacji bez odpowiedniej licencji (EULA) lub w celu uzyskania dostępu do treści i informacji, które są w jakikolwiek sposób nielegalne. Przed zwróceniem dekodera GONET.TV BOX Dostawcy po rozwiązaniu Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do przywrócenia na dekoderze GONET.TV BOX ustawień fabrycznych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte na dekoderze GONET.TV BOX w okresie obowiązywania umowy i po jej zwrocie;

5.1.4 W przypadku Umowy na czas nieokreślony dekoder GONET.TV BOX staje się własnością użytkownika zgodnie z postanowieniami art. 4.2.2. i jest uprawniony do korzystania z niej nawet po rozwiązaniu umowy zgodnie z art. 5.1.3. W przypadku umowy na czas określony, dekoder GONET.TV BOX pozostaje własnością Dostawcy przez cały czas trwania Umowy;

5.1.5 Na czas trwania Umowy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody dekodera GONET.TV BOX. Odpowiedzialność tę liczy się od momentu przekazania dekodera GONET.TV BOX Użytkownikowi przez kuriera. Niemożliwość korzystania z Usługi z powodu szkód dekodera GONET.TV BOX poniesionych po nabyciu odpowiedzialności za szkody przez Użytkownika nie jest uważane za wadę Usługi ani opóźnienie ze strony Dostawcy, ani nie jest powodem do rozwiązania Umowy. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia dostawcy szkody w dekoderze;

5.2 Aplikacja;

5.2.1 Aplikacja jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie przez Dostawcę w celu pobrania i zainstalowania na obsługiwanym urządzeniu określonym na stronie internetowej Dostawcy. Zakres obsługiwanych urządzeń, dla których Aplikacja jest dostępna, może z czasem ulec zmianie. W przypadku, gdy Aplikacja stanie się niedostępna dla niektórych obsługiwanych urządzeń, Dostawca poinformuje o tym Użytkownika z góry za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy;

5.2.2 Dostawca zapewnia użytkownikowi prawo do korzystania z aplikacji (licencji) w następującym zakresie:

 1. a) licencja jest udzielana wyłącznie Użytkownikowi na podstawie Umowy i członkom jego gospodarstwa domowego do niekomercyjnego użytku z Aplikacji wyłącznie w celu korzystania z Usługi przez Użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego, w zakresie określonym w Umowie;

 2. b) licencja jest niewyłączna;

 3. c) licencja jest udzielana na czas trwania umowy;

 4. d) liczba pobrań i instalacji aplikacji przez jednego użytkownika nie jest ograniczona, jednak nie jest możliwe jednoczesne oglądanie remitowanych materiałów telewizyjnych za pośrednictwem wielu kopii aplikacji w tym samym czasie, z wyjątkiem procedury użytkownika zgodnie z art. 3.4;

5.2.3 Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania danych dostępu do aplikacji w celu instalacji osobie trzeciej ani do wykonywania kopii w tym celu. Użytkownik nie jest upoważniony do ingerowania w Aplikację w sposób inny niż dozwolony przez Interfejs użytkownika oraz do zmiany, dekompilacji lub w jakikolwiek inny sposób ingerencji w Aplikację;

5.2.4 Artykuł 5.4 niniejszego Regulaminu dotyczy dostępności aplikacji;

5.2.5 Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie do użytku indywidualnego, zgodnie z tymi warunkami i tekstami podanymi na stronie internetowej Dostawcy. Nieprzestrzeganie tych zasad, niewłaściwe korzystanie z usługi GONET.TV, dystrybucja nagrań lub nietypowe korzystanie z usługi może spowodować unieważnieniem konta użytkownika bez możliwości odszkodowania;

5.3 Interfejs użytkownika;

5.3.1 Interfejs użytkownika do oglądania transmisji za pośrednictwem przeglądarki internetowej jest dostępny dla Użytkowników na podstawie danych do logowania, które są indywidualnie nadawane Użytkownikom. Dzięki temu Tworzy się siec zamknięta. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do tych danych logowania i nie ujawniania ich żadnej innej osobie spoza kręgu osób mieszkających z nią w gospodarstwie domowym;

5.3.2 Dostawca udostępnia aplikacje w celu ułatwienia dostępu do Interfejsu Użytkownika, szczególnie w przypadku mobilnych systemów operacyjnych;

5.3.3 Śledzenie transmisji za pośrednictwem Interfejsu użytkownika wymaga obsługiwanej przeglądarki internetowej zdolnej do przesyłania strumieniowego danych;

5.4 Korzystanie z usługi i reemisja;

5.4.1 Usługa i reemisja są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego użytkownika i na potrzeby członków jego gospodarstwa domowego w Polsce. W przypadku korzystania z oferty promocyjnej GONET.TV za 1 PLN, usługa jest aktywowana w momencie uruchomienia przez użytkownika pierwszego dowolnego programu w serwisie lub gdy zapłaci pełną cenę za usługę. Usługa nie jest przeznaczona do publicznego udostępniania informacji (zwłaszcza w restauracjach, barach, sklepach, obiektach sportowych itp.) ani do dalszej retransmisji za pośrednictwem innych urządzeń (retransmisja) do innych użytkowników końcowych. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiegokolwiek korzystania z Usługi poza tym zakresem i celem, w szczególności korzystania z usługi do retransmisji transmisji przez Internet lub inne sieci, wspólne anteny telewizyjne lub dystrybucję kablową oraz komunikację publiczną poza domem lub widoczne z miejsc poza domem. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z Usługi w celach komercyjnych. Nagrania programów są dostępne dla użytkownika przez okres 30 dni od emisji. Nagrania programów stacji, które nie są już dostępne dla użytkownika, są usuwane;

5.4.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Program transmisji programów obejmuje programy przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia, które są w stanie zagrozić fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Programy te są wyraźnie oznaczone w menu programów. Usługa obejmuje funkcję blokady rodzicielskiej, która uniemożliwia osobom młodszym niż 18 lat dostęp do tych programów. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że funkcja ta jest aktywna i że osoby nieuprawnione nie mają dostępu do danych umożliwiających obejście blokady rodzicielskiej (hasła). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie tych obowiązków wobec osób wymagających szczególnego traktowania;

5.4.3 Zawierając Umowę, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Dostawca monitorował korzystanie z Usługi w zakresie tworzenia statystyk oglądalności stacji telewizyjnych / programów w sposób zautomatyzowany i na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji polecał Użytkownikowi programy, stacje telewizyjne lub wiadomości radiowe, w sposób, na który pozwala Aplikacja / Dekoder GONET.TV BOX. Informacje uzyskane przez dostawcę na podstawie niniejszego artykułu podlegają zasadom ochrony danych osobowych zgodnie z art. 9.1. niniejszego Regulaminu;

5.4.4 Użytkownik ma możliwość aktywacji automatycznej płatności kartą kredytową za swoje usługi GONET.TV. Płatność automatyczna jest dokonywana ostatniego dnia trwania okresu rozliczeniowego. Zwrot płatności nie jest możliwy. Użytkownik może anulować automatyczne płatności kartą w dowolnym momencie w Ustawieniach konta;

5.4.5 Aktywny użytkownik ma możliwość skonfigurowania oglądania wszystkich stacji wymienionych na stronie internetowej Dostawcy, które są objęte jego zamówieniem w ofercie programów;

5.4.6 W przypadku korzystania z kampanii reklamowej, w której klient otrzymuje usługę na korzystnych warunkach i tylko w przypadku płatności kartą, abonament jest automatycznie przedłużany do pełnej ceny po zakończeniu okresu cena danego pakietu.

5.4.7 W przypadku, gdy klient otrzyma bezpłatną usługę dodatkową do subskrypcji GONET.TV (na przykład pakiet News), ten bezpłatny bonus jest aktywny tylko wtedy, gdy Klient ma również aktywny pakiet GONET.TV do oglądania telewizji (MINI, KLASIK lub MAX).

5.4.8 Programy emitowane, gdy klient nie ma usługi przedpłaconej, nie mogą być oglądane po opłaceniu usługi.

5.5 Dostępność i jakość usługi;

5.5.1 Użytkownik jest świadomy, że płynność korzystania z usługi zależy od jakości połączenia internetowego, spełniają minimalne wymagania systemowe wymienione na stronie internetowej Dostawcy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie parametrów swojego połączenia internetowego przed wysłaniem Zamówienia lub zawarciem Umowy. Jeśli Dostawca zapewnia narzędzie przez Internet do ustalenia, czy parametry połączenia internetowego użytkownika są zgodne z minimalnymi wymaganiami systemowymi, wyniki tego narzędzia mają jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące dla Dostawcy. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera, Partner może być odpowiedzialny za jakość i szybkość połączenia internetowego zgodnie z warunkami odpowiedniej umowy o świadczenie usług łączności elektronicznej zawartej z Użytkownikiem;

5.5.2 Wolne lub niestabilne połączenie z Internetem może prowadzić do niestabilnego odbioru lub całkowitej niemożności korzystania z Usługi. Stabilność odbioru może zależeć od jakości obrazu, w jakiej dostarczany jest program (SD i HD). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje połączenia internetowego niespełniającego minimalnych wymagań systemowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi wymaga pewnej ilości przesłanych danych, które mogą podlegać limitom przesyłania danych (FUP) określonym przez dostawcę usług internetowych;

5.5.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego i mobilnego połączenia internetowego może spowodować szybkie wyczerpanie maksymalnego miesięcznego limitu danych, a Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wyższej ceny za przesyłane dane. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu;

5.5.4 Jeżeli Dostawca z wyprzedzeniem zapozna się z datą przerwy w świadczeniu Usługi, poinformuje Użytkownika o tej dacie z wyprzedzeniem za pośrednictwem sieci co najmniej 3 dni wcześniej. Dostawca zobowiązuje się do realizacji planowanej przerwy w świadczeniu Usługi w momencie najmniejszego korzystania z Usługi i nie może trwać dłużej niż to konieczne;

5.5.5 Jeżeli całkowity okres niezapowiedzianych wyłączeń Usługi w danym miesiącu kalendarzowym przekracza 24 godziny, Użytkownikowi przysługuje zniżka na cenę Usługi w następnym okresie, równa odsetkowi niedostępności w stosunku do całkowitej długości miesiąca kalendarzowego. Użytkownik jest zobowiązany ubiegać się o tę zniżkę od Dostawcy najpóźniej do końca następnego miesiąca kalendarzowego, w przeciwnym razie roszczenie wygasa. Niezapowiedziane awarie zgodnie z niniejszym artykułem nie obejmują zgłoszonych wcześniej awarii zgodnie z art. 5.5.4. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera Użytkownik jest uprawniony do żądania rabatu od ceny Usługi tylko w stosunku do Partnera;

5.5.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Usługi spowodowane działaniem siły wyższej (tj. Okoliczności, na które nie ma wpływu), w szczególności:

 1. a) awarie połączenia internetowego lub urządzenia końcowego po stronie użytkownika;
 2. b) uszkodzenie dekodera GONET.TV BOX, które nie jest wadą techniczną, za którą Dostawca odpowiada zgodnie z art. 8.1.1;
 3. c) przerwanie programu przez nadawcę;
 4. d) awarie lub utrzymanie infrastruktury technicznej lub energetycznej osób trzecich wykorzystywanych przez Usługodawcę do świadczenia Usługi (w szczególności przerwy po stronie dostawcy hostingu serwerów, dostawców energii elektrycznej itp.);
 5. e) wpływy atmosferyczne i klęski żywiołowe.

5.6 Odpowiedzialność Dostawcy;

5.6.1 Dostawca jest odpowiedzialny za:

 1. a) zgodność zakresu i jakości świadczonych Usług (w szczególności poszczególnych programów dostarczanych w ramach Nadawania) z Umową i Zamówieniem Użytkownika;
 2. b) udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalnego urządzenia GONET.TV BOX, przy pomocy którego Użytkownik może korzystać z Usługi;
 3. c) identyfikację danych dostępu użytkownika do Interfejsu użytkownika za pomocą jego profilu użytkownika;
 4. d) identyfikację płatności otrzymanych od konkretnego Użytkownika;
 5. e) ochronę danych osobowych Użytkownika w zakresie zgodnym z art. 9.

5.6.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) dostępność Usługi w rozumieniu art. 5.5.4;
 2. b) wpływ sił wyższych w rozumieniu art. 5.5.6.;
 3. c) niemożliwość zawarcia Umowy lub świadczenia Usług w wyniku wprowadzenia niepoprawnych danych przez Użytkownika w momencie realizacji Zamówienia lub w wyniku braku powiadomienia Dostawcy o wszelkich zmianach tych danych;
 4. d) niemożliwość świadczenia Usługi w wyniku niedostarczenia lub niepoprawnego przekazania danych o Użytkowniku i Umowie przez Partnera;
 5. e) zgodność z minimalnymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi korzystania z Usługi przez Użytkownika (w szczególności w zakresie funkcjonalności swojego połączenia internetowego i telewizji lub innego urządzenia końcowego);
 6. f) treść wszelkich informacji i danych przesyłanych za pośrednictwem Usługi (w szczególności zawartość retransmitowanej transmisji);
 7. g) usługi i dane przesyłane w ramach korzystania z dekodera GONET.TV BOX zgodnie z definicją w art. 5.1.3.;
 8. h) nieprawidłowe działanie aplikacji lub niemożność jej instalacji na urządzeniach końcowych, które nie zostały wymieniona na stronie internetowej Nadawcy jako wspierane urządzenia końcowe;
 9. i) brak możliwości oglądania transmisji za pomocą przeglądarko internetowej Użytkownika przez Interfejs internetowy;
 10. j) wszelkie szkody materialne lub niematerialne poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku korzystania z Usługi (w szczególności szkody powstałe w wyniku oglądania treści Transmisji);
 11. k) Ochronę dekodera GONET.TV BOX lub aplikacji przed zagrożeniami elektronicznymi, takimi jak wirusy, oprogramowanie szpiegujące i inne zagrożenia.

6. Cena usługi GONET.TV i dzierżawa dekodera

6.1 Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy ceny za świadczenie Usługi. Cena jest ustalona w Cenniku obowiązującym w chwili wysłania Zamówienia. Jeżeli Dostawca zmieni Cennik między momentem wysłania Zamówienia a zawarciem Umowy, ceny będą obowiązywać z Cennika obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia;

6.2 W przypadku umowy na czas określony przy dzierżawie dekodera GONET.TV BOX zgodnie z art. 3.4.1. Użytkownik płaci Dostawcy należność za wynajem dekodera GONET.TV BOX, wraz z indywidualnymi płatnościami za Usługi, w wybranej przez Użytkownika formie. Jeżeli warunki przeniesienia prawa własności do dekodera GONET.TV BOX na Użytkownika zostaną spełnione zgodnie z Umową (w szczególności w przypadku spóźnienia się przez Użytkownika w opłaceniu Usługi i kosztu wynajmu), Użytkownik zapłaci Dostawcy pełną cenę dekodera zgodnie z Cennikiem na podstawie jego zamówienia, dostarczonego pocztą, w terminie określonym w tym zamówieniu;

6.3 Dostawca jest uprawniony do ustanowienia korzystniejszych warunków cenowych za korzystanie z Usługi w formie działań preferencyjnych dla poszczególnych pakietów lub określonej grupy Użytkowników. Utrzymanie warunków działania przez Użytkownika może być uzależnione od zawarcia i czasu obowiązywania Umowy na czas określony; W celu skorzystania z oferty cenowej z rabatem Usługodawca może uzależnić płatność tylko od określonego kanału płatności lub uniemożliwić płatność wirtualną lub jednorazową kartą płatniczą;

6.4 Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Cennika w każdym czasie. Usługodawca informuje wszystkich dotychczasowych Użytkowników o zmianie Cennika na stronie internetowej Usługodawcy. Jeżeli Użytkownik zawarł Umowę na czas określony, zmieniony Cennik będzie miał zastosowanie do Umowy w przypadku jego przedłużenia w rozumieniu art. 4.3.3. W przypadku zmiany ceny i braku akceptacji po stronie Użytkownika, ma on prawo odstąpić od umowy;

6.5 W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Partnera, Dostawca i Użytkownik zgadzają się w Umowie, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny Usługi na rzecz Partnera zgodnie z § 1767 Kodeksu Cywilnego. Użytkownik wypełnia swój obowiązek zapłaty ceny Usługi zgodnie z niniejszym artykułem 6 Regulaminu poprzez terminową płatność tej ceny na rzecz Partnera.

7. Przerwanie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy przez Dostawcę

7.1 Z wyjątkiem przerw na mocy art. 5.5. Dostawca ma prawo przerwać świadczenie Usługi Użytkownikowi w następujących przypadkach:

7.1.1 Użytkownik opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek kwoty pieniężnej na podstawie Umowy na rzecz Dostawcy Przez ponad 15 dni;

7.1.2 Dostawca ma uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik naruszył obowiązki wynikające z Artykułu 5.1.3. lub 5.2.;

7.1.3 Dostawca ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że Użytkownik wprowadził do Zamówienia fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje;

7.2 W przypadku przerwy zgodnie z art. 7.1.1. Dostawca wznowi świadczenie Usługi nie później niż 10 dni po wypłacie wszystkich zaległych kwot przez Użytkownika. Dostawca jest uprawniony do pobierania opłaty za przedłużenie Usługi zgodnie z Cennikiem. W przypadku przerwy zgodnie z art. 7.1.2. Dostawca wznawia świadczenie Usługi po podejrzeniu naruszenia obowiązków zgodnie z art. 5.1.3. lub 5.2. Roszczenie Dostawcy o zapłatę ceny Usługi nie stanowi przerwy w świadczeniu Usługi zgodnie z art. 7.1.;

7.3 Dostawca jest uprawniony do rozwiązania umowy na czas nieokreślony bez podania przyczyny z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. W takim przypadku umowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia;

7.4 Dostawca jest uprawniony do rozwiązania dowolnej Umowy z miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku, gdy zdecyduje się zakończyć Usługę z przyczyn technicznych lub biznesowych, lub nie będzie w stanie nadal spełniać parametrów Usługi w zakresie odpowiadającym ofercie, w ramach której zostały zawarte Umowy z Użytkownikami (znaczne ograniczenia ofert programów przez nadawców);

7.5 Jeżeli w momencie złożenia wypowiedzenia przez Dostawcę na mocy artykułu 7.4. Użytkownik ma dowolną Usługę Subskrypcyjną przez okres po rozwiązaniu Umowy, Dostawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę przelewem na konto bankowe Użytkownika;

7.6 Dostawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

7.6.1 Użytkownik opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek kwoty pieniężnej na podstawie Umowy na rzecz Dostawcy przez ponad 45 dni;

7.6.2 Użytkownik w wyraźny sposób narusza obowiązki wynikające z Artykułu 5.1.3. lub 5.2. niniejszego Regulaminu;

7.6.3 Użytkownik wprowadził fałszywe lub wprowadzające w błąd dane podczas Zamówienia;

7.7 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dostawcę zgodnie z art. 7.6. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dostarczenia Użytkownikowi pisemnej rezygnacji.

8. Wady Usługi i roszczenia

8.1 Wada Usługi jest uważana za sytuację, gdy Usługa jest niedostępna lub trudno dostępna z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca. W szczególności za wadę Usługi jest uważane:

8.1.1 Awaria dekodera GONET.TV BOX, która nie jest spowodowana przez Użytkownika (szczególnie nieprawidłowe połączenie, umieszczenie, przepięcie lub upuszczenie), ale jest techniczną usterką urządzenia GONET.TV BOX w oparciu o jego konstrukcję, niezależnie od tego czy wada była już widoczna w chwili odbioru, lub uszkodzenia powstały bez winy użytkownika w trakcie trwania umowy;

8.1.2 brak funkcjonalności aplikacji, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki jej używania, w tym obsługiwane urządzenia i w pełni funkcjonalne połączenie internetowe, spełniające minimalne wymagania dotyczące przepływu danych określone na stronie internetowej Dostawcy;

8.1.3 niedostępność Usługi w wyniku zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, w szczególności awaria serwera Dostawcy, powodująca niedostępność transmisji lub jakiegokolwiek Programu lub niedostępność Interfejsu Użytkownika;

8.2 Jeśli Użytkownik odkryje wadę Usługi, jest zobowiązany zgłosić ją Dostawcy niezwłocznie po jej wykryciu, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Dostawcy lub listownie na adres Dostawcy, w przeciwnym razie prawo wygasa;

8.3 Dostawca zobowiązany jest rozpocząć ustalanie przyczyny wady niezwłocznie od zgłoszenia, nie później niż w następnym dniu roboczym. W tym celu odpowiednia osoba Dostawcy ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie w celu wyjaśnienia przejawów wady i ustalenia w pierwszej kolejności skutecznych kroków w celu usunięcia wady. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji Dostawcy. Wady dekodera GONET.TV BOX są rozwiązywane w lokalu Dostawcy, dla którego Użytkownik jest zobowiązany do przesłania dekodera GONET.TV BOX na adres Dostawcy podany na Stronie internetowej, wraz z opisem wady;

8.4 Jeżeli Dostawca uzna wadę za uzasadnioną, usunie ją natychmiast po zidentyfikowaniu. Wady dekodera GONET.TV BOX są usuwane poprzez jego wymianę i odesłanie nowego do Użytkownika na koszt Dostawcy. W przypadku jakiejkolwiek innej wady, Dostawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną o zidentyfikowanej przyczynie wady i sposobie jej usunięcia;

8.5 Jeżeli Dostawca nie uzna reklamowanej wady za uzasadnioną, poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną i poinformuje go o możliwości podjęcia dalszych działań.

9. Prywatność i komunikacja handlowa

9.1 Polityka prywatności.

Gromadzenie danych osobowych jest zgodne z rozporządzeniem UE RODO 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Dane użytkownika są przechowywane w systemie informatycznym dostawcy w celu zapewnienia i rozliczanie usługi w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. Polityka prywatności jest określona w Regulaminie i na stronie internetowej Dostawcy;

9.1.1 Zawierając Umowę Użytkownik - osoba fizyczna - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wprowadzonych w Zamówieniu lub wprowadzonych później przy zawarciu Umowy lub za pośrednictwem Interfejsu użytkownika. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale bez tego nie można zawrzeć Umowy, ponieważ Dostawca nie byłby w stanie wywiązać się z zobowiązań umownych wobec Użytkownika. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Dostawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 4 lit. a). j) Ustawa nr Nr 101/2000 w sprawie ochrony danych osobowych; w przypadku korzystania z karty płatniczej dane osobowe zostaną udostępnione wydawcy karty płatniczej w celu ewentualnego wyjątku TRA;

9.1.2 Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu świadczenia Usługi w zakresie wszystkich jej funkcjonalności, przy czym zakres przetwarzania wynika z zakresu danych osobowych wprowadzonych podczas Zamówienia lub później w trakcie trwania Umowy. Dane osobowe nie są przekazywane innym użytkownikom;

9.1.3 Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas trwania Umowy, a po jej rozwiązaniu przez czas trwania zobowiązań Użytkownika wobec Dostawcy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z poprzednim zdaniem wszystkie dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej wyłącznie w celach archiwalnych;

9.1.4 Dostawca przetwarza dane osobowe własnymi środkami, wykorzystując mechaniczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (w szczególności ograniczenie dostępu do pomieszczeń zawierających dane osobowe, ustawienie praw dostępu do przechowywania danych, oprogramowania zabezpieczającego, w tym oprogramowania antywirusowego, protokołu SSL);

9.1.5 Dostawca nie gromadzi i nie przetwarza żadnych wrażliwych danych użytkownika w rozumieniu punktu 4 (a). b) Ustawa nr. w sprawie ochrony danych osobowych;

9.1.6 Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie zażądać informacji o celu przetwarzania swoich danych osobowych, ich zakresu i możliwych odbiorców za pośrednictwem Interfejsu użytkownika lub e-maila podanego podczas rejestracji;

9.1.7 w przypadku uzasadnionego podejrzenia użytkownika, że dostawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów, szczególnie jeśli są one przetwarzane niedokładnie lub wbrew uzgodnionemu celowi i zakresowi, dostawca ma prawo poprosić o wyjaśnienie w rozumieniu § 21 ustawy nr. w sprawie ochrony danych osobowych, w szczególności w przypadku sprostowania, dodania lub zniszczenia danych osobowych;

9.2 Wysyłanie wiadomości handlowych;

9.2.1 Dostawca zbiera i zarządza adresami e-mail i kontaktami telefonicznymi Użytkowników uzyskanymi w związku z zawarciem Umów. Pozyskane w ten sposób adresy e-mail i kontakty telefoniczne, bez względu na ich charakter, uważa się za elektroniczny adres kontaktowy uzyskany w związku ze świadczeniem usług Dostawcy zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2000. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca jest uprawniony do wysyłania komunikatów handlowych dotyczących Usługi, innych usług Dostawcy związanych ze świadczeniem Usługi lub usług partnerów Dostawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń marketingowych i SMS-ów;10. Postanowienia końcowe

10.1 Stosunki między Dostawcą a Użytkownikiem wynikające z Umowy podlegają prawu Republiki Czeskiej, nawet jeśli siedziba lub miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się w innym kraju. Wszelkie spory powstałe między Dostawcą a Użytkownikiem, które nie zostały rozstrzygnięte zgodnie z Artykułem 10.3., Są rozstrzygane przez sądy powszechne Dostawcy (sądy Republiki Czeskiej);

10.2 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieaktualne z jakiegokolwiek powodu, nie unieważnia to ani nie wpływa na aktualność innych części Warunków lub Umowy;

10.3 Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów między Dostawcą a Użytkownikiem - konsumentem;

10.3.1 W przypadku sporu wynikającego z Umowy między Dostawcą a Użytkownikiem, który jest w pozycji konsumenta wobec Dostawcy, Użytkownik ma prawo złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie problemu do Czeskiej Inspekcji Handlowej w celu rozwiązaniu umowy z Dostawcą. Złożenie petycji, a następnie udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów jest dla użytkownika bezpłatny, a wszelkie koszty związane z rozstrzygnięciem sporu będą ponoszone oddzielnie przez każdą ze stron. Dla Użytkownika wybór pozasądowego rozstrzygania sporów jest dobrowolny;

10.3.2 Ugodę pozasądową sporu regulują § 20d i nast. Np. Nr 634/1992. w sprawie ochrony konsumentów. Wniosek o wszczęcie postępowania pozasądowego musi zawierać dane szczegółowe zgodnie z art. § 20 w sprawie ochrony konsumentów. Wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu można złożyć nie później niż 1 rok od dnia, w którym Użytkownik po raz pierwszy złożył roszczenie u Dostawcy, które jest przedmiotem sporu;

10.4 Jednostronna zmiana Regulaminu przez Dostawcę;

10.4.1 Dostawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w rozsądnym zakresie, w szczególności ze względu na zmiany przepisów prawnych, zmiany technologiczne wpływające na Usługę lub z powodu rozszerzenia lub zmian w Usługach. Nowa wersja Warunków ma zastosowanie do relacji z istniejącymi Użytkownikami wyłącznie na podstawie warunków niniejszego Regulaminu;

10.4.2 Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o zasadniczej zmianie Regulaminu co najmniej 15 dni przed jego wejściem w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy. Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu poprzez powiadomienie wysłane do Dostawcy pocztą elektroniczną;

10.4.3 Jawne odrzucenie zmian Warunków zgodnie z art. 10.4.2. Uznaje się, że Użytkownik wypowiedział Umowę przez Użytkownika z dniem wejścia w życie nowej wersji Warunków. Z chwilą wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu, co nie wpływa na zaległe zobowiązania użytkownika wobec Dostawcy zaciągnięte w okresie obowiązywania Umowy;

10.4.4 Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje wszystkich użytkowników, którzy nie odmówili ich zgodnie z art. 10.4.2. od daty wejścia w życie, a wszelkie korzystanie z Usługi dla Użytkownika po wejściu w życie nowego brzmienia jest regulowane przez to nowe brzmienie. Jeżeli Dostawca nie dotrzymał terminu wysłania zawiadomienia o zmianie zgodnie z art. 10.4.2. nowe brzmienie Regulaminu zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od momentu, gdy dowie się o nowym brzmieniu;

10.5 Niniejsze warunki obowiązują od 4. 4. 2024 r.Załącznik nr 2

Cennik usług GONET.TV:Cennik obowiązuje od 12. 7. 2024

Subskrypcja

HBO 219 Kč / Miesiąc
HBO 2 628 Kč / Rok
Odtwarzanie na innym urządzeniu w tym samym czasie 99 Kč / Miesiąc
Odtwarzanie na innym urządzeniu w tym samym czasie 1 188 Kč / Rok
oglądanie na 3 urządzeniach jednocześnie 99 Kč / Miesiąc
oglądanie na 3 urządzeniach jednocześnie 1 188 Kč / Rok
Usługa GONET.TV KLASIK 249 Kč / Miesiąc
Usługa GONET.TV KLASIK 2 888 Kč / Rok

GONET.TV BOX

GONET.TV BOX 1 899 Kč
Lepší TV box pronájem 99 Kč / Miesiąc
Lepší TV box pronájem 1 188 Kč / Rok

Akcesoria

Kabel AV 69 Kč
Pilot GONET.TV 500 Kč
Adapter Scart 69 Kč
Lepší TV box - odkup 1 899 Kč

Inne

Wysyłka i pakowanie 150 Kč
Wysyłka i pakowanie 100 Kč
Dobírka 49 Kč
  Czechy Czechy   Słowacja Słowacja   Irlandia Irlandia   Chorwacja Chorwacja   Ukraina Ukraina