Umowa o świadczenie usług GONET.TV

którą na podstawie Kodeksu Cywilnego zawiera

goNET s.r.o.
NIP: CZ26822580
z siedzibą: Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowyw Ostrawie, C25849
reprezontowana przez: Pavlel Górecki - Prezes


(jako „Usługodawca“)


a


Użytkownik


SPECYFIKACJE UMOWY:

Forma umowy Umowa w formie PAY-PER-VIEW
Pakiet programów GONET.TV

1) Umowa i Regulamin

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej za zgodą Użytkownika przy składaniu zamówienia. Wszystkie kwiestnie nieuregulowane w niniejszej Umowie podlegają Regulaminowi świadczenia usług GONET.TV. Interpretacja warunków niniejszej Umowy podlega postanowieniom art. 2 Regulaminu. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Użytkownikowi usługi GONET.TV przez Usługodawcę polegającej na umożliwieniu oglądania transmisji telewizyjnej w formie PAY-PER-VIEW za cenę określoną w Cenniku. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy cenę dekodera GONET.TV BOX (jeżeli wybraną metodą korzystania z Usługi jest dekoder GONET.TV BOX), a następnie zapłacić Usługodawcy cenę Usługi w uzgodniony sposób w wysokości określonej w Cenniku podanym na stronie internetowej Usługodawcy. Wszelkie zmiany zakresu umowy reguluje artykuł 4.5. Regulaminu. O zmianach w umowie poinformujemy drogą mailową.
Usługa goNET.TV działa w formie pay-per-view , dlatego Użytkownik nie ponosi żadnych opłat karnych za nieuiszczenie zapłaty za usługę. Usługa będzie zawsze aktywowana po opłaceniu usługi na okres 30 dni. Usługa oglądania po dacie emisji jest dostępna wyłącznie w okresie, w którym usługa była opłacona i aktywna.

3) Sprzedaż dekodera goNET.TV (jesli został wybrany w zamówieniu)

Dostawca przenosi prawo własności dekodera GONET.TV BOX na Użytkownika w rozumieniu Regulaminu, w oparciu o jego przekazanie w momencie dostawy i pełnej zapłaty za GONET.TV BOX zgodnie z Cennikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości zasady użytkowania dekodera GONET.TV BOX i jego obsługi, o których mowa w art. 5.1. Regulaminu korzystania z usługi GONET.TV.4) Oświadczenia usługobiorcy

Usługobiorca oswiadcza, że:

  • jest osoba pęłnoletnia (starsza 18 lat) i jest wd. prawa polskiego obywatel polskizapoznał się z treścią Regulaminu w formie, w jakiej zostały one przekazane drogą elektroniczną w momencie wysłania Zamówienia i na piśmieprzed zawarciem Umowyzna zasadę Usługi i zasady jej działania, w tym wymagania dotyczące jakości połączenia internetowego spełniającego warunki określone w sieci;
  • zapoznał się i zna zasady z Usługi i dekodera goNET.TV zgodnie z art. 5 Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad;
  • potwierdza posiadanie odpowiednich warunków sprzętowych, pozwalających na korzystanie z Usługuznaje możliwość jednostronnej zmiany Regulaminu zgodnie z 10.4. Warunki, o czym zostanie poinformowany wybraną przez siebie drogą komunikacji.
  • zna warunki rozwiązania niniejszej Umowy poprzez wypowiedzenie zgodnie z art. 4.3.3. Warunki, wycofanie bez podania przyczyny zgodnie z art.4.4. Warunków i wypowiedzenie przez Usługodawcę w rozumieniu art. 7. Warunki;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wprowadzonych do Zamówienia i na mocy niniejszej Umowy zgodnie z warunkami art.9.1:
  • wyraża zgodę na wykorzystanie danych kontaktowych określonych w niniejszej Umowie (e-mail, telefon) w celu wysyłania informacji handlowychdotyczących Usługi, innych działań Usługodawcy i jego partnerów umownych

5) Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po jej zaakceptowani w trakcie składania Zamówienia. Akceptacja niniejszej Umowy przez Użytkownika jest akceptacją propozycji zawarcia umowy w rozumieniu § 1740 Kodeksu cywilnego. Umowa zawarta z Użytkownikiem w pozycji konsumenta jest umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu § 1828 Kodeksu cywilnego.

Użytkownik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Jedyną akceptowalną formą rezygnacji jest zwrócenie urządzenia GONET.TV BOX za pośrednictwem usług pocztowych. Jeśli Użytkownik nie wynajmuje urządzeniaGONET.TV BOX, wystarczy przestać uiszczać opłaty za subskrypcję, aby ją anulować.

Umowa obejmuje:

Załącznik nr 1 - Regulamin
Załącznik nr 2 - Cennik

Stosunki wynikające z niniejszej Umowy podlegają prawu Polskiemu.

Akceptacja stron umowy:


W Ostrawie dnia 12. 7. 2024 W dnia
Za Usługodawcę: Uslugobiorca:


Podpis usługobiorcy:
DO usługobiorcy:
Data ur.osługobiorcy:
  Czechy Czechy   Słowacja Słowacja   Irlandia Irlandia   Chorwacja Chorwacja   Ukraina Ukraina